Oznam o vydávaní preukazov odborných spôsobilostí

Dopravný úrad v zmysle § 39 písm. i) bod 2. a 3. zákona NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 12/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov vydáva preukazy odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla vo forme plastovej ID karty európskeho formátu.

Preukazy odbornej spôsobilosti vydané podľa skorších právnych predpisov stratili platnosť. Ich držitelia, ktorí vykonali skúšky pred skúšobnou komisiou Štátnej plavebnej správy a dosiaľ neuskutočnili ich výmenu za platné preukazy, môžu požiadať o vydanie preukazu podľa platných právnych predpisov. Žiadateľ o vydanie preukazu sa musí osobne dostaviť na Dopravný úrad, kde mu budú zosnímané fotografia a podpis. Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti je spoplatnené v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sumou 9,50,- eura.

Snímanie fotografie a podpisu žiadateľov o vydanie preukazu a podanie žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti je možné počas stránkových hodín  osobne na týchto adresách:

Člen posádky plavidla:

  • Bratislava – Odbor plavebnej bezpečnosti, vodných ciest a prístavov, Prístavná 10, 821 09
  • telefónny zoznam 

Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti nájdete na tejto stránke.

Vodca malého plavidla:

  • Bratislava – Odbor štátneho odborného dozoru Bratislava, Prístavná 10 (budova kapitanátu), 821 09;
  • Komárno – Odbor štátneho odborného dozoru Komárno, Ostrov svätej Alžbety sup.č.3098, 945 01
  • Košice – Odbor štátneho odborného dozoru Košice, Slnečná 24, 040 01 Košice
  • Žilina – Odbor štátneho odborného dozoru Žilina, Horný Val 65/28, 010 01
  • telefónny zoznam 

Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti nájdete na tejto stránke.