Oznam o vydávaní služobných lodníckych knižiek

Dopravný úrad ako orgán štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu v zmysle § 39 písm. i) bod 5. zákona NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vydáva a odníma služobné lodnícke knižky pre členov posádok plavidiel.

Od 01. marca 2011 sa vydáva nový typ služobných lodníckych knižiek, ktoré sú v zmysle Administratívnej dohody o vzájomnom uznávaní služobných lodníckych knižiek uznávané aj v rýnskej plavebnej oblasti.  Služobné lodnícke knižky vydané do 31. decembra 2010 stratili platnosť 31. decembra 2012.

Služobnú lodnícku knižku vydáva Dopravný úrad na základe žiadosti člena posádky plavidla, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo občanom iného členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

K žiadosti sa prikladá farebná fotografia žiadateľa s rozmermi 3 x 3,5 cm.

Žiadosť o vydanie služobnej lodníckej knižky môže podať aj ďalší člen posádky plavidla, ktorý vykonáva na plavidle funkciu pomocného lodníka. Na funkciu pomocný lodník môže byť zaradený uchádzač, ak má vek 16 rokov a základné vzdelanie, pričom palubné práce musí vykonávať pod dohľadom osoby, ktorú určí vodca plavidla.

Správny poplatok vo výške 33 € je splatný pri podaní žiadosti o vydanie služobnej lodníckej knižky. Informácie o platení správnych poplatkov sú uvedené na tejto stránke.

K žiadosti sa prikladá aj lekársky posudok od lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo nie starší ako tri mesiace na predpísanom tlačive.

Tlačivá – žiadosť o vydanie služobnej lodníckej knižky a lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla sú k dispozícii na tejto stránke.

Žiadosť je možné zaslať na poštovú adresu: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, alebo podať osobne v podateľni Dopravného úradu na Prístavnej 10 v Bratislave.

Vybavuje:
Ing. Veronika Šindlerová
Odbor plavebnej bezpečnosti vodných ciest a prístavov
Lodné posádky