Oznam – obnovenie výkonu skúšok odbornej spôsobilosti

Dopravný úrad oznamuje, že na základe metodického usmernenia k vykonávaniu niektorých ustanovení zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe č. 18056/2020/SVD/43196 zo dňa 02.06.2020,  je možné vykonávať kurzy odborných spôsobilostí a skúšky odborných spôsobilostí a to v súlade s opatreniami vyhlásenými Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, resp. inými právnymi predpismi SR.