Oznam – Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Č.j.  03971/2021/PBVCP-1

Bratislava 19.04.2021

 

 

O Z N A M

Náhradné termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

  

Dopravný úrad – Divízia vnútrozemskej plavby oznamuje, že štátne skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla ako náhrada za neuskutočnené štátne skúšky, bude organizovať nasledovne:

 

Termín konania skúšky Odborná spôsobilosť
17. – 20.05.2021 – lodný kapitán I. tr.

– lodný kapitán (s osvedčením skupiny A)

 

Dopravný úrad si vyhradzuje právo z kapacitných dôvodov presunúť žiadosti na ďalší najbližšie možný termín skúšok. V prípade nízkeho počtu žiadostí o vykonanie skúšky si Dopravný úrad vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín skúšok.

Dopravný úrad NEORGANIZUJE KURZY A ŠKOLENIA pre získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla a člena posádky plavidla.

Prosíme žiadateľov o skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, aby používali aktuálne formuláre žiadostí uverejnené na webovej stránke DÚ (http://plavba.nsat.sk/odborne-sposobilosti/clen-posadky-plavidla/tlaciva-cpp/).

 

Ing. Alena Molnárová Baracková

poverená vykonávaním funkcie riaditeľa

divízie vnútrozemskej plavby