Oznam pre záujemcov o vykonanie skúšky, vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla alebo vydanie služobnej lodníckej knižky

Č.j.  03971/2021/PBVCP-8

Bratislava 01.12.2021

 

 

O Z N A M

pre záujemcov o vykonanie skúšky, vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla alebo vydanie služobnej lodníckej knižky

  

Dopravný úrad, Divízia vnútrozemskej plavby oznamuje verejnosti, že v súvislosti s novelou zákona NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, účinnými od 17.01.2022, pozastavuje výkon skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, ako aj prijímanie žiadostí o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa doterajších predpisov.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že vydanie prvej alebo ďalšej služobnej lodníckej knižky, vydanie preukazu alebo duplikátu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vydanie potvrdenia znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj podľa súčasných predpisov bude možné len do 14.01.2022.

 

Ing. Alena Molnárová Baracková

riaditeľka

divízie vnútrozemskej plavby