Preukazovanie zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla

Č.j.  05826/2022/PBVCP-1

Bratislava 18.01.2022

 

Preukazovanie zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla

 V zmysle zákona NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov musí byť člen posádky plavidla zdravotne spôsobilý. Zdravotnú spôsobilosť musí člen posádky plavidla vedieť preukázať kedykoľvek počas výkonu práce súvisiacej s prevádzkou plavidla pri kontrole kompetentným orgánom a to predložením príslušných záznamov v služobnej lodníckej knižke.

Pri dovŕšení veku 60 rokov musí člen posádky plavidla preukázať zdravotnú spôsobilosť najneskôr do troch mesiacov odo dňa dovŕšenia tohto veku a potom každých päť rokov. Pri dovŕšení veku 70 rokov musí člen posádky plavidla preukázať zdravotnú spôsobilosť najneskôr do troch mesiacov odo dňa dovŕšenia tohto veku a potom každé dva roky.

Na základe lekárskeho posudku nie staršieho ako tri mesiace predloženého na predpísanom tlačive potvrdí Dopravný úrad, Divízia vnútrozemskej plavby, Odbor plavebnej bezpečnosti vodných ciest a prístavov zdravotnú spôsobilosť do služobnej lodníckej knižky jej držiteľa.

 

Ing. Alena Molnárová Baracková

riaditeľka

divízie vnútrozemskej plavby