Oznam o výmene preukazov odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

Č.j.  05826/2022/PBVCP-7

Bratislava 20.05.2022

 

 

O Z N A M

o výmene preukazov odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

Dopravný úrad, Divízia vnútrozemskej plavby oznamuje verejnosti, že preukazy odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A alebo vodcu malého plavidla kategórie D vydané do 16.01.2022 zostávajú v platnosti do 30.06.2023 v zmysle § 23 Vyhlášky MDaV SR č. 423/2021 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla  vykonávajúceho plavbu  na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla (ďalej len „Vyhláška“).

Preukazy vodcu malého plavidla kategórie B a C zostávajú v platnosti bez obmedzenia a ich výmena za nový typ preukazu (podľa vzoru v Prílohe č. 4 Vyhlášky) je možná.

Výmena preukazov sa uskutoční na základe žiadosti držiteľa preukazu (tlačivo), ku ktorej žiadateľ priloží kópiu pôvodného preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla. Pri výmene preukazu žiadateľ pôvodný preukaz odovzdá Dopravnému úradu. Ďalšie informácie k vydávaniu preukazov odbornej spôsobilosti sú uverejnené tu.

Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podlieha zaplateniu správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Ing. Alena Molnárová Baracková

riaditeľka

divízie vnútrozemskej plavby