Oznam – Mimoriadny termín opravnej skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Č.j.  05826/2022/PBVCP-11

Bratislava 28.06.2022

 

 

O Z N A M

Mimoriadny termín opravnej skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Dopravný úrad – Divízia vnútrozemskej plavby oznamuje, že mimoriadny termín pre vykonanie opravnej skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla stanovuje nasledovne: 

Termín konania skúšky Odborná spôsobilosť
01.08.2022 – vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu

– vnútroštátny lodník

 

V odôvodnených prípadoch si Dopravný úrad vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín skúšok. Z kapacitných dôvodov môžu byť žiadosti presunuté na ďalší najbližší termín skúšok.

Prosíme žiadateľov o skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, aby používali aktuálne formuláre žiadostí uverejnené na webovej stránke Dopravného úradu.

Dopravný úrad NEORGANIZUJE KURZY A ŠKOLENIA pre získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla a člena posádky plavidla.

V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov je správnym poplatkom spoplatnené:

  • vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vo výške 166,- eur,
  • vykonanie opravnej skúšky vo výške 83,- eur,
  • vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vo výške 10,- eur.

Správne poplatky sú splatné pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pri podaní žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona NR SR. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Správne poplatky je možné uhradiť formou platobného predpisu na základe prijatej žiadosti alebo hneď pri podaní žiadosti formou eKolku v presnej výške správneho poplatku zakúpeným na Slovenskej pošte a.s.

 

Ing. Alena Molnárová Baracková

riaditeľka

divízie vnútrozemskej plavby