Novelizácia zákona 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe

Dovoľujeme si upozorniť osoby poverené vykonávaním kvalifikačného kurzu na zákon č. 336/2022 Z.z. z 5. októbra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadame aby osoby poverené vykonávaním kvalifikačného kurzu v tejto súvislosti upravili svoje učebné osnovy.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2022.