Oznam o vydávaní vnútroštátnych služobných lodníckych knižiek

Č.j.  05826/2022/PBVCP-13

V Bratislave 14.10.2022

 

 

O Z N A M

o vydávaní vnútroštátnych služobných lodníckych knižiek

Dopravný úrad, Divízia vnútrozemskej plavby v súvislosti s novelizáciou zákona NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o plavbe“) oznamuje verejnosti, že služobné lodnícke knižky vydané do 17. januára 2022 zostávajú v platnosti do 17. januára 2032.

Dopravný úrad vydáva v zmysle § 30 ods. 4 zákona  o plavbe vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku na základe žiadosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, t.j. vnútroštátneho lodného kapitána, vodcu prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu, vodcu plávajúceho stroja, vnútroštátneho lodníka, vnútroštátneho pomocného lodníka alebo lodného strojníka.

K žiadosti sa prikladá farebná fotografia žiadateľa s rozmermi 3 x 3,5 cm. Vydanie vnútroštátnej služobnej lodníckej knižky je spoplatnené v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správnym poplatkom vo výške 30,- €, ktorý je splatný pri podaní žiadosti a možné ho je zakúpiť na pobočke slovenskej pošty.

Na preukázanie zdravotnej spôsobilosti pri vydaní prvej služobnej lodníckej knižky a zápis zdravotnej spôsobilosti do vnútroštátnej služobnej lodníckej knižky je nutné predložiť lekársky posudok na predpísanom tlačive nie starší ako tri mesiace vydaný lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý má s posudzovanou osobou uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej  zdravotnej starostlivosti  podľa osobitného predpisu.

Žiadosť je možné zaslať na poštovú adresu: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, alebo podať osobne v podateľni Dopravného úradu na Prístavnej 10 v Bratislave.

Vybavuje:
Ing. Veronika Šindlerová
Odbor plavebnej bezpečnosti vodných ciest a prístavov
Lodné posádky

 

 

Ing. Alena Molnárová Baracková

riaditeľka

divízie vnútrozemskej plavby