Oznam o výmene preukazov odbornej spôsobilosti

Č.j.  05826/2022/PBVCP-12

V Bratislave 13.10.2022

 

 

O Z N A M

o výmene preukazov odbornej spôsobilosti

člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, lodného strojníka a vedúceho plavby na plavebných komorách SR

 

Dopravný úrad, Divízia vnútrozemskej plavby v súvislosti s novelizáciou zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že preukazy odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla okrem preukazov odbornej spôsobilosti na funkciu vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu, ďalej preukazy radarového navigátora, potvrdenia znalostí špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj, preukazy vedúcich plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky a služobné lodnícke knižky vydané do 17. januára 2022 zostávajú v platnosti do 17. januára 2032. Preukazy odbornej spôsobilosti na funkciu vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu vydané do 17. januára 2022 zostávajú v platnosti.

Dopravný úrad, Odbor plavebnej bezpečnosti vodných ciest a prístavov aktuálne vydáva nové preukazy (t.j. v zmysle Vyhlášky MDaV SR č. 423/2021 Z.z.) pre nasledovné odborné spôsobilosti:

  • Vnútroštátny lodný kapitán – držiteľom preukazu lodný kapitán III. triedy
  • Lodný strojník – držiteľom preukazu lodný strojník I. a II. triedy
  • Vodca plávajúceho stroja – držiteľom preukazu vodca plávajúceho stroja II. tr. kat. A, držiteľom preukazu vodca plávajúceho stroja I. tr. kat. B a držiteľom preukazu vodca plávajúceho stroja II. tr. kat. B
  • Vedúci plavby na plavebných komorách SR – držiteľom preukazu vedúci plavby na plavebných komorách SR vydaného pred 17. januárom 2022

Táto výmena preukazov na nový typ bude možná do 18. januára 2032. Žiadateľ sa musí osobne dostaviť na Odbor plavebnej bezpečnosti vodných ciest a prístavov na adrese Prístavná 10 (budova kapitanátu), 821 09 Bratislava a preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti. Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podlieha zaplateniu správneho poplatku vo výške 10,-€ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Ďalšie informácie k vydávaniu preukazov odbornej spôsobilosti sú uverejnené tu.

Vybavuje:
Ing. Veronika Šindlerová
Odbor plavebnej bezpečnosti vodných ciest a prístavov
Lodné posádky

 

 

Ing. Alena Molnárová Baracková

riaditeľka

divízie vnútrozemskej plavby