Oznam – Termíny skúšok z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Č.j.  05826/2022/PBVCP-16

V Bratislave 11.11.2022

 

 

O Z N A M

Termíny skúšok z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, na výkon funkcie lodný strojník a na výkon funkcie vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky na rok 2023

 

Dopravný úrad – Divízia vnútrozemskej plavby oznamuje, že skúšky z odbornej spôsobilosti:

  • vnútroštátny lodný kapitán,
  • vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu,
  • vodca plávajúceho stroja,
  • lodný strojník,
  • vnútroštátny lodník
  • vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky

bude v roku 2023 organizovať nasledovne:

Termín konania skúšky Posledný termín podania kompletnej žiadosti o vykonanie skúšky
06. – 08. 02. 2023 05.01.2023
13. – 15. 03. 2023 10.02.2023
17. – 19. 04. 2023 17.03.2023
22. – 24. 05. 2023 21.04.2023
26. – 28. 06. 2023 26.05.2023
18. – 20. 09. 2023 18.08.2023
23. – 25. 10. 2023 22.09.2023
27. – 29. 11. 2023 27.10.2023

V odôvodnených prípadoch si Dopravný úrad vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín skúšok. Z kapacitných dôvodov môžu byť žiadosti presunuté na ďalší najbližší termín skúšok.

Prosíme žiadateľov o skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, aby používali aktuálne formuláre žiadostí uverejnené na webovej stránke Dopravného úradu.

Na webovej stránke Dopravného úradu sú zverejnené podmienky pre vykonanie skúšky pre jednotlivé odborné spôsobilosti, skúšobný poriadok ku skúškam a skúšobné otázky.

Dopravný úrad NEORGANIZUJE KURZY A ŠKOLENIA pre získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla a člena posádky plavidla.

V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov je správnym poplatkom spoplatnené:

  • vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vo výške 166,- eur,
  • vykonanie opravnej skúšky vo výške 83,- eur,
  • vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vo výške 10,- eur.

Správne poplatky sú splatné pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pri podaní žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona NR SR. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Správne poplatky je možné uhradiť formou platobného predpisu na základe prijatej žiadosti alebo hneď pri podaní žiadosti formou eKolku v presnej výške správneho poplatku zakúpeným na Slovenskej pošte a.s.

 

 

Ing. Alena Molnárová Baracková

riaditeľka

divízie vnútrozemskej plavby