DOPRAVNÝ ÚRAD

Informácia o skúške na získanie odbornej spôsobilosti Lodný kapitán – osvedčenie skupiny A

Dopravný úrad Divízia vnútrozemskej plavby upozorňuje plavebnú verejnosť a to najmä uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti kapitán, že od 1.11.2014 vstúpila do platnosti novela Vyhlášky 12/2005 Z.z., Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla (ďalej len „Vyhláška“).

Táto novela zavádza novú odbornú spôsobilosť Lodný kapitán s osvedčením skupiny A, a to v súlade so Smernicou Rady 96/50/ES.

O tejto odbornej spôsobilosti pojednáva § 3a Vyhlášky:
„(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na splavnom úseku Dunaja, na vodných cestách námorného charakteru2) a na ostatných vodných cestách členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), okrem Rýna, môže vykonať uchádzač, ak má
a) vek najmenej 23 rokov,
b) úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie a
c) najmenej štyri roky plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste.

(2) Ak Dopravný úrad uchádzačovi uzná o jeden stupeň nižšie vzdelanie, požadovaná plavebná prax je najmenej 5 rokov.“

Lodný kapitán s osvedčením skupiny A, môže na rozdiel od Lodného kapitána I. triedy samostatne viesť plavidlá aj na vnútrozemských vodných cestách námorného charakteru (napr. Dunaj od Braily – po Čierne more).

Pre získanie odbornej spôsobilosti Lodný kapitán s osvedčením skupiny A sa vyžaduje úspešne absolvovať skúšku v rozsahu aký je určený pre Lodného kapitána I. triedy plus nasledovné:

a) Medzinárodné pravidlá na zabránenie zrážkam na mori

b) Špecifické opatrenia týkajúce sa záchrany osôb, lodí a nákladu na vodných cestách námorného charakteru

c) Navigácia, terestrická navigácia, navigačné prístroje a pomôcky                    

d) Doplňujúce technické požiadavky na plavidlá na vodných cestách námorného charakteru.

Znalosti z hore uvedených predmetov sa budú overovať písomnou a ústnou formou odborníkmi z Námorného úradu SR. Odkaz na súbory skúšobných otázok nájdete na konci tejto informácie.

Pre uchádzačov, ktorí už získali odbornú spôsobilosť člena posádky plavidla a chceli by si rozšíriť svoju odbornú spôsobilosť na Lodného kapitána s osvedčením skupiny A platí ustanovenie §23 ods.(3) Vyhlášky:                                                                                                           „Uchádzač, ktorý je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a žiada o získanie vyššieho stupňa v tejto odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla alebo žiada o získanie inej odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, môže vykonať rozdielové skúšky. Uchádzačovi sa zohľadnia skúšky z tých predmetov, ktoré už absolvoval a ktoré sú pri príslušnej odbornej spôsobilosti rovnocenné.“

Vykonanie skúšky na získanie odbornej spôsobilosti Lodný kapitán s osvedčením skupiny A, je spoplatnené správnym poplatkom 165,5- €.

Skúšobné otázky k písomnej a ústnej časti skúšky pre získanie odbornej spôsobilosti lodného kapitána s osvedčením skupiny A.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia