DOPRAVNÝ ÚRAD

Literatúra ku skúškam

Ku skúškam odbornej spôsobilosti členov posádok plavidiel je doporučená nasledovná literatúra, zákony, vyhlášky a plavebné opatrenia Dopravného úradu:

 Literatúra:

Názov Autor Vydavateľstvo
PLAVEBNÝ ZEMEPIS kpt.Peter Majernik ALFA, r.1984
KILOMETROVNÍK RIEKY DUNAJ Budapest, r. 1996
PLAVEBNÉ MAPY DUNAJA GK – Budapest
PLAVEBNÁ NÁUKA – DUNAJ kpt.Peter Majernik Praha 1985 NADAS 1983
KONZULÁRNE DOHOVORY A
ICH VÝZNAM PRE PLAVBU
JUDr.Fleischacker ČSPD Bratislava r. 198x
DOHOVOR O REŽIME PLAVBY
NA DUNAJI
Belehrad r. 1948
STAVBA LODÍ Pavel Nikl skriptá r. 1972
STAVBA A OPRAVY LODÍ Ing.Hretislav Žadnik NADA r. 1979
ÚDRŽBA A OPRAVY NAFTOVÝCH
MOTOROV
Ing.Karel Znamirovský
a kolektív
SNTL Praha r. 1972
LODNÁ ELEKTROTECHNIKA Ing.Ján Vojtik NL S r. 1984
LODNÉ STROJE Ing. Ján Trebula
RADAROVÁ NAVIGACE Pavel Kotfelda,
Jíři Slezák,
Milan Hxxinek

 

Zákony a Vyhlášky:

Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách

Vyhláška č. 51/1981 O zaistení bezpečnosti práce a tech. zariadení vo vnútrozemskej plavbe

Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška MDPT SR č. 22/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení jednotlivých vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest

Vyhláška MDPT SR č. 59/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ciachovaní plavidla

 

Vybrané plavebné opatrenia:

Plavebné opatrenie č. 14/2014: Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji

Plavebné opatrenie č. 33/2009: Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla pri preplavovaní plavidiel cez plavebné komory vodného diela Gabčíkovo

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia