DOPRAVNÝ ÚRAD

Termíny štátnych skúšok odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

O Z N A M

Termíny skúšok z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, na výkon funkcie lodný strojník a na výkon funkcie vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky na rok 2024

 

Dopravný úrad – Divízia vnútrozemskej plavby oznamuje, že skúšky z odbornej spôsobilosti:

  • vnútroštátny lodný kapitán,
  • vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu,
  • vodca plávajúceho stroja,
  • lodný strojník,
  • vnútroštátny lodník
  • vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky

bude v roku 2024 organizovať nasledovne:

Termín konania skúšky Posledný termín podania kompletnej žiadosti o vykonanie skúšky
05. – 07. 02. 2024 05.01.2024
11. – 13. 03. 2024 09.02.2024
15. – 17. 04. 2024 15.03.2024
20. – 22. 05. 2024 19.04.2024
24. – 26. 06. 2024 24.05.2024
16. – 18. 09. 2024 16.08.2024
21. – 23. 10. 2024 20.09.2024
25. – 27. 11. 2024 25.10.2024

V odôvodnených prípadoch si Dopravný úrad vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín skúšok. Z kapacitných dôvodov môžu byť žiadosti presunuté na ďalší najbližší termín skúšok.

Prosíme žiadateľov o skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, aby používali aktuálne formuláre žiadostí uverejnené na webovej stránke Dopravného úradu.

Na webovej stránke Dopravného úradu sú zverejnené podmienky pre vykonanie skúšky pre jednotlivé odborné spôsobilosti, skúšobný poriadok ku skúškam a skúšobné otázky.

Dopravný úrad NEORGANIZUJE KURZY A ŠKOLENIA pre získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla a člena posádky plavidla.

V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov je správnym poplatkom spoplatnené:

  • vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vo výške 166,- eur,
  • vykonanie opravnej skúšky vo výške 83,- eur,
  • vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vo výške 10,- eur.

Správne poplatky sú splatné pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pri podaní žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona NR SR. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Správne poplatky je možné uhradiť formou platobného predpisu na základe prijatej žiadosti alebo hneď pri podaní žiadosti formou eKolku v presnej výške správneho poplatku zakúpeným na Slovenskej pošte a.s. alebo prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia