DOPRAVNÝ ÚRAD

Termíny skúšok

Dopravný úrad pre rok 2022 vyhlasuje termíny skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vodca malého plavidla nasledovne:

I.polrok 2022 Termíny skúšok – dátum
Mesiac Kalendárny týždeň ŠOD Komárno ŠOD Košice ŠOD Žilina ŠOD Bratislava
utorok streda štvrtok piatok
február
marec
11 18.3.2022
12 22.3.2022 25.3.2022
13 30.3.2022 31.3.2022
apríl 13 1.4.2022
14 5.4.2022 8.4.2022
15 13.4.2022 14.4.2022
16 19.4.2022 22.4.2022
17 26.4.2022 27.4.2022 28.4.2022 29.4.2022
máj 18 3.5.2022 6.5.2022
19 11.5.2022 12.5.2022 13.5.2022
20 17.5.2022 20.5.2022
21 25.5.2022 26.5.2022 27.5.2022
22 31.5.2022
jún 22 1.6.2022
23 7.6.2022 8.6.2022 9.6.2022 10.6.2022
24 14.6.2022 16.6.2022 17.6.2022
25 22.6.2022 23.6.2022 24.6.2022
26 28.6.2022 29.6.2022
II.polrok 2022 Termíny skúšok – dátum
Mesiac Kalendárny týždeň ŠOD Komárno ŠOD Košice ŠOD Žilina ŠOD Bratislava
utorok streda štvrtok piatok
júl 26 1.7.2022
27 8.7.2022
28 12.7.2022 13.7.2022
29 22.7.2022
30 26.7.2022 27.7.2022 29.7.2022
august 31 5.8.2022
32 9.8.2022 10.8.2022
33 19.8.2022
34 23.8.2022 24.8.2022 25.8.2022 26.8.2022
35
september 35
36 6.9.2022 8.9.2022 9.9.2022
37 14.9.2022
38 20.9.2022 22.9.2022 23.9.2022
39 28.9.2022 29.9.2022 30.9.2022
október 40 4.10.2022 5.10.2022 6.10.2022 7.10.2022
41 12.10.2022 13.10.2022 14.10.2022
42 18.10.2022 20.10.2022 21.10.2022
43 26.10.2022 28.10.2022
44
november 44 3.11.2022 4.11.2022
45 8.11.2022 9.11.2022 11.11.2022
46
47 22.11.2022 23.11.2022 25.11.2022
48
december 48 1.12.2022

V mesiacoch december 2022, január 2023 a február 2023, budú do termínov skúšok, pre získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, pridané nasledujúce termíny, pre vykonanie opravnej skúšky:

ŠOD Bratislava – 9.12.2022, 20.01.2023, 17.02.2023

ŠOD Komárno – 06.12.2022, 17.01.2023, 14.02.2023

ŠOD Žilina – 08.12.2022, 19.01.2023, 16.02.2023

ŠOD Košice – 07.12.2022, 18.01.2023, 15.02.2023

Upozorňujeme, že tieto termíny sú určené len pre opravné skúšky, a to len vtedy, ak uchádzač neprospel v teoretickej skúške. Na tieto termíny nebude možné prihlásiť nových uchádzačov o skúšku, po absolvovaní kurzu.

 

Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla a vzor preukazu malého plavidla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky – Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 423/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla:

Podľa § 31 ods. 14 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Žiadosť o vykonanie skúšky podáva Dopravnému úradu osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu, u ktorej uchádzač absolvoval kvalifikačný kurz písomne na predpísanom tlačive najneskôr sedem kalendárnych dní pred vyhláseným termínom skúšky určeným Dopravným úradom. Ak uchádzača nemôže na skúšku prihlásiť osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu, u ktorej uchádzač absolvoval kvalifikačný kurz, môže ho prihlásiť iná osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu.

V prípade mimoriadnych okolností si Dopravný úrad vyhradzuje právo zrušiť niektorý z hore uvedených termínov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia