DOPRAVNÝ ÚRAD

Termíny skúšok

Dopravný úrad pre rok 2020 vyhlasuje termíny skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vodca malého plavidla tak, ako je uvedené  v priloženom dokumente: Termíny skúšok VMP pre rok 2021.

Podľa § 29 ods. (1) vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 14. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií  Slovenskej republiky č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov:

Žiadosť o vykonanie skúšky podáva osoba poverená vykonávaním kvalifikačného  kurzu písomne plavebnej správe na predpísanom tlačive najneskôr sedem kalendárnych dní pred vyhláseným termínom skúšky.

V prípade mimoriadnych okolností si Dopravný úrad vyhradzuje právo zrušiť niektorý z hore uvedených termínov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia