DOPRAVNÝ ÚRAD

Termíny skúšok

Dopravný úrad pre rok 2024 vyhlasuje termíny skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vodca malého plavidla nasledovne:

I.polrok 2024 Termíny skúšok – dátum
Mesiac Kalendárny týždeň ŠOD Komárno ŠOD Košice ŠOD Žilina ŠOD Bratislava
utorok streda štvrtok piatok
január 1
2
3 18.1.2024
(opravné skúšky)
19.1.2024
(opravné skúšky)
4 23.1.2024
(opravné skúšky)
24.1.2024
5
február 5
6
7 13.2.2024
(opravné skúšky)
15.2.2024
(opravné skúšky)
8 21.2.2024
9
marec 9
10
11
12 20.3.2024 22.3.2024
13 26.3.2024 28.3.2024
apríl 14 3.4.2024 5.4.2024
15 9.4.2024 11.4.2024 12.4.2024
16 17.4.2024 19.4.2024
17 23.4.2024 25.4.2024 26.4.2024
18
máj 18
19 7.5.2024
20 15.5.2024 16.5.2024 17.5.2024
21 21.5.2024 22.5.2024 24.5.2024
22 29.5.2024 30.5.2024 31.5.2024
jún 22
23 4.6.2024 6.6.2024 7.6.2024
24 12.6.2024 14.6.2024
25 18.6.2024 20.6.2024 21.6.2024
26 26.6.2024 28.6.2024
II.polrok 2024 Termíny skúšok – dátum
Mesiac Kalendárny týždeň ŠOD Komárno ŠOD Košice ŠOD Žilina ŠOD Bratislava
utorok streda štvrtok piatok
júl 27 2.7.2024 3.7.2024
28 12.7.2024
29 16.7.2024 19.7.2024
30 26.7.2024
31 30.7.2024
august 31
32 7.8.2024 9.8.2024
33 13.8.2024 16.8.2024
34 23.8.2024
35 27.8.2024
september 35
36 4.9.2024
37 10.9.2024 12.9.2024
38 18.9.2024 20.9.2024
39 24.9.2024 26.9.2024 27.9.2024
október 40 2.10.2024 4.10.2024
41 8.10.2024 9.10.2024 10.10.2024 11.10.2024
42 16.10.2024 18.10.2024
43 22.10.2024 24.10.2024 25.10.2024
44 30.10.2024
november 44
45 5.11.2024 7.11.2024 8.11.2024
46 13.11.2024
47 19.11.2024 21.11.2024 22.11.2024
48 27.11.2024
december 48
49 3.12.2024 5.12.2024
50 11.12.2024 13.12.2024
(opravné skúšky)
51
52

Upozorňujeme, že termínov určených pre opravné skúšky sa môže zúčastniť len uchádzač , ktorý neprospel v teoretickej skúške. Na tieto termíny nie je možné prihlásiť nových uchádzačov o skúšky po absolvovaní kurzu.

Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla a vzor preukazu malého plavidla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky – Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 423/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla:

Podľa § 31 ods. 14 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Žiadosť o vykonanie skúšky podáva Dopravnému úradu osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu, u ktorej uchádzač absolvoval kvalifikačný kurz písomne na predpísanom tlačive najneskôr sedem kalendárnych dní pred vyhláseným termínom skúšky určeným Dopravným úradom. Ak uchádzača nemôže na skúšku prihlásiť osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu, u ktorej uchádzač absolvoval kvalifikačný kurz, môže ho prihlásiť iná osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu.

V prípade mimoriadnych okolností si Dopravný úrad vyhradzuje právo zrušiť niektorý z hore uvedených termínov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia