DOPRAVNÝ ÚRAD

Termíny skúšok

Dopravný úrad pre rok 2023 vyhlasuje termíny skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vodca malého plavidla nasledovne:

I.polrok 2023 Termíny skúšok – dátum
Mesiac Kalendárny týždeň ŠOD Komárno ŠOD Košice ŠOD Žilina ŠOD Bratislava
utorok streda štvrtok piatok
január 1
2
3 17.1.2023-opravné skúšky 18.1.2023-opravné skúšky 19.1.2023-opravné skúšky 20.1.2023-opravné skúšky
4
5
február 5
6
7 14.2.2023-opravné skúšky 15.2.2023-opravné skúšky 16.2.2023-opravné skúšky 17.2.2023-opravné skúšky
8
9
marec 9
10 8.3.2023 9.3.2023
11
12 21.3.2023 22.3.2023 23.3.2023 24.3.2023
13 31.3.2023
apríl 13
14 4.4.2023 5.4.2023 6.4.2023
15 14.4.2023
16 18.4.2023 19.4.2023 21.4.2023
17 27.4.2023 28.4.2023
máj 18 2.5.2023 3.5.2023 4.5.2023 5.5.2023
19 12.5.2023
20 16.5.2023 17.5.2023 18.5.2023 19.5.2023
21 26.5.2023
22 30.5.2023 31.5.2023
jún 22 1.6.2023 2.6.2023
23 9.6.2023
24 13.6.2023 14.6.2023 15.6.2023 16.6.2023
25 23.6.2023
26 27.6.2023 28.6.2023 29.6.2023 30.6.2023
II.polrok 2023 Termíny skúšok – dátum
Mesiac Kalendárny týždeň ŠOD Komárno ŠOD Košice ŠOD Žilina ŠOD Bratislava
utorok streda štvrtok piatok
júl 26
27 7.7.2023
28 11.7.2023
29 21.7.2023
30 25.7.2023 26.7.2023 28.7.2023
31
august 31
32 8.8.2023 9.8.2023 11.8.2023
33 18.8.2023
34 22.8.2023 23.8.2023 25.8.2023
35
september 35
36 5.9.2023 8.9.2023
37 13.9.2023 14.9.2023
38 19.9.2023 22.9.2023
39 27.9.2023 28.9.2023
október 39
40 3.10.2023 6.10.2023
41 11.10.2023 12.10.2023 13.10.2023
42 17.10.2023 20.10.2023
43 25.10.2023 26.10.2023 27.10.2023
44 31.10.2023
november 44
45 8.11.2023 9.11.2023 10.11.2023
46 14.11.2023
47 22.11.2023 23.11.2023 24.11.2023
48 28.11.2023
december 48
49 5.12.2023-opravné skúšky 6.12.2023-opravné skúšky 7.12.2023-opravné skúšky 8.12.2023-opravné skúšk
50
51
52

Upozorňujeme, že termínov určených pre opravné skúšky sa môže zúčastniť len uchádzač , ktorý neprospel v teoretickej skúške. Na tieto termíny nie je možné prihlásiť nových uchádzačov o skúšky po absolvovaní kurzu.

Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla a vzor preukazu malého plavidla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky – Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 423/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla:

Podľa § 31 ods. 14 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Žiadosť o vykonanie skúšky podáva Dopravnému úradu osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu, u ktorej uchádzač absolvoval kvalifikačný kurz písomne na predpísanom tlačive najneskôr sedem kalendárnych dní pred vyhláseným termínom skúšky určeným Dopravným úradom. Ak uchádzača nemôže na skúšku prihlásiť osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu, u ktorej uchádzač absolvoval kvalifikačný kurz, môže ho prihlásiť iná osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu.

V prípade mimoriadnych okolností si Dopravný úrad vyhradzuje právo zrušiť niektorý z hore uvedených termínov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia