DOPRAVNÝ ÚRAD

Spôsob a miesta vykonávania technických prehliadok malých plavidiel

Technické prehliadky malých plavidiel s dĺžkou do 7m s výnimkou plávajúcich zariadení a plachetníc s nezásuvným kýlom sa vykonávajú v pondelky a stredy v úradných hodinách, spravidla pred administratívnymi budovami odborov, prípadne na základe dohody v inom vhodnom čase a na inom mieste v sídle príslušného odboru. Pre ostatné malé plavidlá  (nie však výhradne) je potrebné dohodnúť technickú prehliadku na príslušnom odbore Dopravného úradu, divízie vnútrozemskej plavby.

Upozorňujeme žiadateľov o vykonanie technickej prehliadky, že ohliadané plavidlo musí byť v prevádzkyschopnom a čistom stave (týka sa aj pohonných zariadení,  priestorov plavidla, elektroinštalácie, akumulátorov a pod) s funkčnou optickou signalizáciou, v opačnom prípade je potrebné počítať s kratšou dobou platnosti lodného osvedčenia, alebo odopretím vydania lodného osvedčenia.

Pre hladký priebeh vykonania technickej prehliadky odporúčame zabezpečiť čitateľnosť a voľný prístup k štítkom, identifikačným znakom plavidla a pohonných zariadení  (motor, náhon a pod.).

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia