DOPRAVNÝ ÚRAD

Predĺženie platnosti lodného osvedčenia

 1. Vyplňte Žiadosť o predĺženie platnosti LO a podajte ju v podateľni DÚ.
 2. V prípade, že žiadateľom je právnická osoba, je potrebné, aby súčasťou podania bol aj aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra.
 3. Zaplaťte správny poplatok v súlade so zákonom NR SR č.232/1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote podľa rozmeru plavidla a typu pohonu. Informácie o možnostiach platby správneho poplatku nájdete na tejto stránke. Konečné  sumy správnych poplatkov:
  • plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu do 7m  24 € (16 € vydanie lodného osvedčenia, 8 € vykonanie prehliadky),
  • plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 68 € (34€ vydanie lodného osvedčenia, 34 € vykonanie prehliadky),
  • plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 54 € (44 € vydanie lodného osvedčenia, 10 € vykonanie prehliadky),
  • plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 116 € (66 € vydanie lodného osvedčenia, 50 € vykonanie prehliadky).
 4. Predložte pôvodné lodné osvedčenie plavidla.
 5. Dohodnite si miesto a čas technickej prehliadky plavidla.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia