DOPRAVNÝ ÚRAD

MP – evidované mimo EÚ

 1. Vyplňte žiadosť o zaevidovanie malého plavidla podajte ju v podateľni DÚ.
 2. V  prípade, že žiadateľom je právnická osoba je potrebné, aby súčasťou podania bol aj aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra.
 3. Zaplaťte správny poplatok v súlade so zákonom NR SR č.232/1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote podľa rozmeru plavidla a typu pohonu. Informácie o možnostiach platby správneho poplatku nájdete na tejto stránke. Konečné  sumy správnych poplatkov:
    • plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu do 7m  56€  (33€ vydanie lodného osvedčenia, 6,50€ vykonanie prehliadky, 16,50€ zápis plavidla do registra)
    • plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 115,50€ (66€ vydanie lodného osvedčenia, 33€ vykonanie prehliadky, 16,50€ zápis plavidla do registra
    • plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 95,50€ (69,50€ vydanie lodného osvedčenia, 9,50€ vykonanie prehliadky, 16,50€ zápis plavidla do registra)
    • plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 182€ (116€ vydanie lodného osvedčenia, 49,50€ vykonanie prehliadky, 16,50€ zápis plavidla do registra).
 4.  Predložte doklad preukazujúci vlastnícke práva k plavidlu a motoru (napr. kúpno – predajnú zmluvu, darovaciu zmluvu, faktúru vrátane dokladu preukazujúceho uhradenie kúpnej ceny).
 5. Predložte potvrdenú jednotnú colnú deklarácia (JCD) a doklad o zaplatení colného dlhu.
 6. Predložte potvrdenie o vyradení plavidla z registra plavidiel pôvodnej registrácie.
 7. Predložte vyhlásenie o zhode pre plavidlo.
 8. Predložte vyhlásenie o zhode pre motor.
 9. Dohodnite si miesto a čas technickej prehliadky plavidla.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia