DOPRAVNÝ ÚRAD

MP – vlastná výroba

Pred začatím stavby takého plavidla je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu plavidla na schválenie odboru technického dozoru Dopravného úradu, divízie vnútrozemskej plavby, ktorý vydá „Osvedčenie o schválení technickej dokumentácie malého plavidla“.

 1. Plavidlo postavte v zmysle schválenej dokumentácie.
 2. Vyplňte žiadosť o zaevidovanie malého plavidla podajte ju v podateľni DÚ.
 3. V  prípade, že žiadateľom je právnická osoba je potrebné, aby súčasťou podania bol aj aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra.
 4. Zaplaťte správny poplatok v súlade so zákonom NR SR č.232/1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote podľa rozmeru plavidla a typu pohonu. Informácie o možnostiach platby správneho poplatku nájdete na tejto stránke. Konečné  sumy správnych poplatkov:
   • plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu do 7m  62 €  (34 € vydanie lodného osvedčenia, 8 € vykonanie prehliadky, 20 € zápis plavidla do registra)
   • plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 120 € (66€ vydanie lodného osvedčenia, 34 € vykonanie prehliadky 20€ zápis plavidla do registra
   • plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 100 € (70 € vydanie lodného osvedčenia, 10 € vykonanie prehliadky, 20 € zápis plavidla do registra)
   • plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 186 € (116€ vydanie lodného osvedčenia, 50 € vykonanie prehliadky, 20 € zápis plavidla do registra).
 5. Dohodnite si miesto a čas technickej prehliadky plavidla.
 6. Ak je plavidlo vybavené motorom,  je potrebné podanie doplniť o doklad preukazujúci vlastnícke práva k motoru (napr. kúpno – predajnú zmluvu, darovaciu zmluvu, faktúru vrátane dokladu preukazujúceho uhradenie kúpnej ceny) a vyhlásenie o zhode pre motor.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia