DOPRAVNÝ ÚRAD

Vydanie duplikátu lodného osvedčenia

Duplikát lodného osvedčenia sa vydáva iba pre také plavidlá, ktorých platnosť lodného osvedčenia ešte neuplynula.

V prípade, že došlo k strate lodného osvedčenia a jeho platnosť už skončila, je potrené postupovať ako pri predĺženie platnosti lodného osvedčenia, ale podanie doplňte o čestné vyhlásenie o strate lodného osvedčenia alebo zápisu z PZ o odcudzení dokladu.

 1. Vyplňte žiadosť  a podajte ju v podateľni DÚ,
 2. V prípade, že žiadateľom je právnická osoba je potrebné, aby súčasťou podania bol aj aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra
 3. Zaplaťte správny poplatok v súlade so zákonom NR SR č.232/1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote podľa rozmeru plavidla a typu pohonu. Informácie o možnostiach platby správneho poplatku nájdete na tejto stránke. Konečné  sumy správnych poplatkov:
  • plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu do 7m 16 €,
  • plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 34 €,
  • plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 44 €,
  • plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 66 €.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia