DOPRAVNÝ ÚRAD

Riečne informačné služby

Čo sú to riečne informačné služby ?

„Riečne informačné služby (RIS)“ sú harmonizované informačné služby na podporu riadenia plavby a dopravy v rámci vnútrozemskej plavby, vrátane spojení s ostatnými druhmi dopravy, kdekoľvek je to technicky možné.

RIS Zahŕňajú služby, ako sú informácie o plavebných dráhach, taktické a strategické informácie o premávke, služby premávky plavidiel, navigačná podporu, informácie pre dopravnú logistiku, riadenie premávky, riadenie plavebných komôr a mostov, podporu zásahov pri nehodách, plánovanie plavieb, intermodálne riadenie prístavov a terminálov, riadenie flotíl a nákladov, informácie pre vymáhanie práva, štatistiku, colné služby, poplatky za používanie vodných ciest a poplatky v prístavoch.

 Aký majú RIS význam a ciele?

Cieľom a úlohami RIS v oblasti lodnej dopravy je minimalizovať úrazy, úmrtia a dopravné nehody, maximalizovať priepustnosť alebo efektívnu kapacitu vodných ciest, maximalizovať nosnosť plavidiel, skrátiť čas prepravy, zmierniť pracovné zaťaženie používateľov RIS, znížiť dopravné náklady, znížiť spotrebu paliva, zabezpečiť efektívne a hospodárne prepojenie medzi jednotlivými druhmi dopravy, zabezpečiť efektívne prístavy a terminály, zredukovať environmentálne nebezpečenstvá a zredukovať znečisťujúce emisie a úniky spôsobené nehodami, nezákonným konaním alebo bežnou prevádzkou.

 S akými druhmi informácií pracujú RIS ?

Existujú tri úrovne informácií:

  1. Informácie o plavebných dráhach (FI) obsahujú geografické, hydrologické a administratívne informácie o vodnej ceste (plavebnej dráhe) v oblasti RIS, ktoré požadujú používatelia RIS na účely plánovania, realizácie a monitorovania plavby. Informácie o plavebných dráhach sú jednosmerné informácie: z brehu na loď alebo z brehu do kancelárie (používateľa).
  2. Taktické informácie o premávke (TTI) sú informácie, ktoré ovplyvňujú bezprostredné navigačné rozhodnutia veliteľov lodí alebo prevádzkového personálu služby premávky plavidiel (VTS) v skutočnej plavebnej situácii a v blízkom geografickom okolí. Taktické zobrazovanie premávky obsahuje informácie o polohách plavidiel a špecifické informácie o plavidlách všetkých cieľov identifikovaných pomocou radaru a uvedených na elektronickej navigačnej mape, a ak je to možné, sú doplnené o externé informácie o premávke, napríklad o informácie poskytované prostredníctvom vnútrozemských automatizovaných informačných systémov (AIS) Taktické informácie o premávke sa môžu poskytovať na palube plavidla alebo na brehu, t. j. v centre VTS.
  3. Strategické informácie o premávke (STI) sú informácie, ktoré ovplyvňujú strednodobé a dlhodobé rozhodnutia používateľov RIS. Strategické zobrazovanie premávky prispieva k schopnosti prijímať rozhodnutia v oblasti plánovania bezpečnej a efektívnej plavby. Strategické zobrazenie premávky sa vytvára v centre RIS a poskytuje sa používateľom na požiadanie. Strategické zobrazovanie premávky zahŕňa všetky plavidlá prislúchajúce do oblasti RIS s ich charakteristikami, nákladmi a polohami uloženými v databáze a prezentovanými vo forme tabuľky alebo elektronickej mapy. Strategické informácie o premávke môže poskytovať centrum RIS/VTS alebo kancelária.

Kto je používateľom RIS?

Používateľov služieb možno opísať v niekoľkých rozličných skupinách: velitelia lodí, prevádzkový personál RIS, prevádzkový personál plavebných komôr/mostov, plavebné správy, prevádzkový personál terminálov, personál v kalamitných centrách pohotovostných služieb, manažéri nautického servisu, lodní zasielatelia, odosielatelia tovaru, príjemcovia tovaru, sprostredkovatelia prepravy nákladu a dopravcovia.

 Kto je zodpovedný za aplikáciu RIS?

Na území Slovenskej republiky je príslušným orgánom zodpovedným za aplikáciu RIS Dopravný úrad.
Dopravný úrad poskytuje používateľom RIS všetky relevantné údaje týkajúce sa plavby a plánovania cesty na vnútrozemských vodných cestách na základe žiadosti o pridelenie používateľských práv k RIS.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia