DOPRAVNÝ ÚRAD

Súhlas na výkon činnosti na vodnej ceste

Podľa §4 bod (4) zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) činnosť na vodnej ceste alebo v jej ochrannom pásme, ktorá by mohla ovplyvniť plynulosť plavby, spôsobiť dočasné alebo trvalé obmedzenie plavebnej prevádzky alebo prerušenie plavebnej dráhy, možno vykonávať len po predchádzajúcom súhlase Dopravného úradu (§39). Po udelení tohto súhlasu Dopravný úrad (ďalej len „DÚ“) uloží plavebné opatrenie na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky (ďalej len „plavebné opatrenie“).

DÚ podľa §39 písm. c) bod 1. Zákona dáva súhlas na výkon činnosti na vodnej ceste (ďalej len „súhlas“); podmienky na udelenie tohto súhlasu uverejňuje na svojej úradnej tabuli a internetovej stránke.

Žiadosť o vydanie súhlasu sa podáva poštou na adrese Dopravný úrad, Divízia vnútrozemskej plavby,  Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava.

Žiadosť  musí obsahovať:

  • a) popis činnosti alebo projektovú dokumentáciu k činnosti, ktorú bude žiadateľ vykonávať,
  • b) termín začatia a ukončenia činnosti,
  • c) uvedenie miesta, kde bude činnosť vykonávaná,
  • d) uhradený správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: Položka 95 písm. f) Vydanie stanoviska na vykonávanie činnosti na vodnej ceste alebo v jej blízkosti v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou plavby – poplatok 116€), pri platbe prevodom na účet, je potrebné najskôr požiadať DÚ o vystavenie platobného predpisu,
  • e) v prípade použitia plavidiel (plávajúcich strojov a pod.) evidenčné označenie týchto plavidiel. V prípade, že pri podaní žiadosti nie je známe, aké plavidlá budú použité, žiadateľ musí tieto informácie doplniť najneskôr pri podaní žiadosti o vydanie plavebného opatrenia.

Ak žiadosť neobsahuje všetky vyššie uvedené náležitosti, nemôže byť žiadateľovi vydaný súhlas na výkon činnosti na vodnej ceste. Následne DÚ vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti.

V prípade organizovania verejného podujatia na vodnej ceste postupujte podľa informácií uvedených na tejto stránke.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia