DOPRAVNÝ ÚRAD

Plavebné opatrenia

Plavebné opatrenia ukladané Dopravným úradom podľa zákona č. 338/2000 Z z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho neskoršom znení majú určovať podmienky prevádzky plavidiel a požičovní plavidiel na vodných cestách a v prístavoch, zaistiť bezpečnosť a plynulosť plavebnej prevádzky, alebo nariadiť zastavenie plavby, ak si to zachovanie bezpečnosti, alebo možnosť ohrozenia vyžaduje.

Plavebné opatrenia upravujú uvedené podmienky vzhľadom na reálny existujúci stav vodnej cesty, alebo prístavu. V prípade, ak si to okolnosti vyžadujú (napr. zmení sa stav na vodnej ceste, prípadne nastane zmena v prístavoch a pod.), Dopravný úrad vydáva nové plavebné opatrenie.

Je preto dôležité sledovať aktuálne plavebné opatrenia, ktoré sú prístupné a zverejňované na Kapitanátoch Bratislava a Komárno a na web stránkach Dopravného úradu.

Zoznam aktuálnych plavebných opatrení Dopravného úradu, ktorými sa riadi plavba na slovenských vodných tokoch

Platné odPlatné doPDF
Plavebné opatrenie č. 03/2019 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo07.02.201907.02.2019PO03-2019
Plavebné opatrenie č. 02/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Gabčíkovo30.01.2019odvolaniaPO02-2019

Platné plavebné opatrenia z minulých rokov

Dovoľujeme si týmto oznámiť právnickým a fyzickým osobám zúčastneným na vnútrozemskej plavbe, že keďže na Dopravný úrad zriadený zákonom č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2014 prešli všetky práva a povinnosti, právomoci a pôsobnosť Štátnej plavebnej správy podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všetky platné a účinné plavebné opatrenia uložené Štátnou plavebnou správou zostávajú naďalej v platnosti, pričom  všetky právnické a fyzické osoby zúčastnené na vnútrozemskej plavbe sú povinné ich aj naďalej dodržiavať.

Plavebné opatrenie č. 147/2018 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2018/201922.11.2018PO147-2018
Plavebné opatrenie č. 144/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj06.11.2018odvolaniaPO144-2018
Plavebné opatrenie č. 133/2018 ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“03.10.2018PO133-2018
Plavebné opatrenie č. 127/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Most SNP25.09.201801.05.2019PO127-2018
Plavebné opatrenie č. 74/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj13.07.2018odvolaniaPO74-2018
Plavebné opatrenie č. 36/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj_04.06.2018odvolaniaPO_36-2018
Plavebné opatrenie č. 14/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Jarovecké rameno06.04.2018odvolaniaPO14-2018
Plavebné opatrenie č. 13/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj10.04.2018odvolaniaPO13-2018
Plavebné opatrenie č. 08/2017 ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel09.02.2017PO08-2017
Plavebné opatrenie č. 151/2016 o oznamovaní odstavenia plavidiel na vodnej ceste Dunaj19.12.2016PO151-2016
Plavebné opatrenie č. 148/2016 ktorým sa určujú podmienky vydávania povolenia na usporiadanie verejných podujatí na vodných cestách SR14.12.2016PO148-2016
Plavebné opatrenie č. 143/2016 o zastavení plavby cez plavebnú komoru VS Selice02.11.2016PO143-2016
Plavebné opatrenie č. 120/2016 o požiadavkách na minimálne zloženie posádok plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách, režime plavby a dobe práce a odpočinku19.09.2016PO120-2016
Plavebné opatrenie č. 107/2016, ktorým sa stanovujú pravidlá plavby na vodnej ceste Dunaj pri preplavovaní cez vodné dielo Gabčíkovo30.08.2016PO107-2016
Plavebné opatrenie č. 03/2016 o kotvení pomocou teleskopických pilótov17.02.2016PO03-2016
Plavebné opatrenie č. 155/2014 o obmedzení a zastavení plavby počas povodňových prietokov26.09.2014PO155-2014
Plavebné opatrenie č. 70/2014 ktorým sa určujú pravidlá prevádzky plavidiel na vodnej ceste Bodrog13.06.2014PO70-2014
Plavebné opatrenie č. 57/2013 o prevádzke vodných skútrov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,00 – 63,36326.06.2013PO57-2013
Plavebné opatrenie č. 40/2013 o prípustných rozmeroch zostáv plavidiel na rieke Dunaj v úseku od r.km 1880,20 po r.km 1708,2004.06.2013PO40-2013
Plavebné opatrenie č. 166/2011 o zrušení vytýčenia plavebnej dráhy na VC Váh18.10.2011PO166-2011
Plavebné opatrenie č. 06/2011 o zákaze státia na plávajúcom zariadení11.01.2011PO06-2011
Plavebné opatrenie č. 26/2010: podmienky Štátnej plavebnej správy na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky na vodnej ceste Dunaj15.04.2010PO26-2010
Plavebné opatrenie č. 22/2010: Poriadok pre plavbu osobných pltí a malých športových a rekreačných plavidiel na vodnej ceste Váh v úseku Barierová – Strečno12.04.2010PO22-2010
Plavebné opatrenie č. 21/2010: Poriadok pre plavbu osobných pltí a malých športových a rekreačných plavidiel na vodnej ceste Orava v úseku Tvrdošín – Kraľovany12.04.2010PO21-2010
Plavebné opatrenie č. 20/2010: Poriadok k plavbe osobných pltí na vodnej ceste Hron v úseku Banská Bystrica – Revištské Podhradie12.04.2010PO20-2010
Plavebné opatrenie č. 71/2009: Poriadok k plavbe osobných pltí a malých športových a rekreačných plavidiel na slovensko – poľskom úseku VC Dunajec13.08.2009PO71-2009

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia