DOPRAVNÝ ÚRAD

Plavebné opatrenia

Plavebné opatrenia ukladané Dopravným úradom podľa zákona č. 338/2000 Z z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho neskoršom znení majú určovať podmienky prevádzky plavidiel a požičovní plavidiel na vodných cestách a v prístavoch, zaistiť bezpečnosť a plynulosť plavebnej prevádzky, alebo nariadiť zastavenie plavby, ak si to zachovanie bezpečnosti, alebo možnosť ohrozenia vyžaduje.

Plavebné opatrenia upravujú uvedené podmienky vzhľadom na reálny existujúci stav vodnej cesty, alebo prístavu. V prípade, ak si to okolnosti vyžadujú (napr. zmení sa stav na vodnej ceste, prípadne nastane zmena v prístavoch a pod.), Dopravný úrad vydáva nové plavebné opatrenie.

Je preto dôležité sledovať aktuálne plavebné opatrenia, ktoré sú prístupné a zverejňované na Kapitanátoch Bratislava a Komárno a na web stránkach Dopravného úradu.

Zoznam aktuálnych plavebných opatrení Dopravného úradu, ktorými sa riadi plavba na slovenských vodných tokoch

Platné odPlatné doPDF
Plavebné opatrenie č. 143/2019 o prácach na vodnej ceste Váh (r.km 1,400)09.12.2019odvolaniaPO143-2019
Plavebné opatrenie č. 141/2019 o prácach na Vodnom diele Gabčíkovo (km 8,600)03.12.201906.12.2019PO141-2019
Plavebné opatrenie č. 139/2019 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2019/202020.11.2019odvolaniaPO139-2019
Plavebné opatrenie č. 137/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj (r.km 1791,800 – 1791,400)07.11.2019odvolaniaPO137-2019
Plavebné opatrenie č. 133/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj (r.kim 1877,100 a r.km 1876,900)28.10.2019odvolaniaPO133-2019
Plavebné opatrenie č. 112/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj (r.km 1788,000)10.09.2019odvolaniaPO112-2019
Plavebné opatrenie č. 89/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj (r.km 1743,000)12.08.2019odvolaniaPO89-2019
Plavebné opatrenie č. 84/2019 o oznamovaní odstavenia plavidiel na vodnej ceste Dunaj01.08.2019PO84-2019
Plavebné opatrenie č. 78/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj (r.km 1862,500 – 1862,300)01.08.2019odvolaniaPO78-2019
Plavebné opatrenie č. 29/2019 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,00 – 63,36322.05.2019PO29-2019
Plavebné opatrenie č. 22/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj (r.km 1863,700 – 1863,300)13.05.2019odvolaniaPO22-2019
Plavebné opatrenie č. 17/2019 o signálnom značení na VC Dunaj (r.km 1860,500 – 1859,900)25.04.2019odvolaniaPO17-2019
Plavebné opatrenie č. 12/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj (r.km 1864,700 – 1864,000)08.04.2019odvolaniaPO12-2019
Plavebné opatrenie č. 09/2019 ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel20.03.2019PO09-2019
Plavebné opatrenie č. 08/2019 ktorým sa vydávajú “Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji”15.03.2019PO08-2019
Plavebné opatrenie č. 05/2019 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov (km 34,000 – 32,000)11.03.2019odvolaniaPO05-2019

Platné plavebné opatrenia z minulých rokov

Dovoľujeme si týmto oznámiť právnickým a fyzickým osobám zúčastneným na vnútrozemskej plavbe, že keďže na Dopravný úrad zriadený zákonom č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2014 prešli všetky práva a povinnosti, právomoci a pôsobnosť Štátnej plavebnej správy podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všetky platné a účinné plavebné opatrenia uložené Štátnou plavebnou správou zostávajú naďalej v platnosti, pričom  všetky právnické a fyzické osoby zúčastnené na vnútrozemskej plavbe sú povinné ich aj naďalej dodržiavať.

Plavebné opatrenie č. 74/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj13.07.2018odvolaniaPO74-2018
Plavebné opatrenie č. 14/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Jarovecké rameno06.04.2018odvolaniaPO14-2018
Plavebné opatrenie č. 148/2016 ktorým sa určujú podmienky vydávania povolenia na usporiadanie verejných podujatí na vodných cestách SR14.12.2016PO148-2016
Plavebné opatrenie č. 143/2016 o zastavení plavby cez plavebnú komoru VS Selice02.11.2016PO143-2016
Plavebné opatrenie č. 120/2016 o požiadavkách na minimálne zloženie posádok plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách, režime plavby a dobe práce a odpočinku19.09.2016PO120-2016
Plavebné opatrenie č. 107/2016, ktorým sa stanovujú pravidlá plavby na vodnej ceste Dunaj pri preplavovaní cez vodné dielo Gabčíkovo30.08.2016PO107-2016
Plavebné opatrenie č. 03/2016 o kotvení pomocou teleskopických pilótov17.02.2016PO03-2016
Plavebné opatrenie č. 155/2014 o obmedzení a zastavení plavby počas povodňových prietokov26.09.2014PO155-2014
Plavebné opatrenie č. 70/2014 ktorým sa určujú pravidlá prevádzky plavidiel na vodnej ceste Bodrog13.06.2014PO70-2014
Plavebné opatrenie č. 40/2013 o prípustných rozmeroch zostáv plavidiel na rieke Dunaj v úseku od r.km 1880,20 po r.km 1708,2004.06.2013PO40-2013
Plavebné opatrenie č. 166/2011 o zrušení vytýčenia plavebnej dráhy na VC Váh18.10.2011PO166-2011
Plavebné opatrenie č. 06/2011 o zákaze státia na plávajúcom zariadení11.01.2011PO06-2011
Plavebné opatrenie č. 26/2010: podmienky Štátnej plavebnej správy na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky na vodnej ceste Dunaj15.04.2010PO26-2010
Plavebné opatrenie č. 22/2010: Poriadok pre plavbu osobných pltí a malých športových a rekreačných plavidiel na vodnej ceste Váh v úseku Barierová – Strečno12.04.2010PO22-2010
Plavebné opatrenie č. 21/2010: Poriadok pre plavbu osobných pltí a malých športových a rekreačných plavidiel na vodnej ceste Orava v úseku Tvrdošín – Kraľovany12.04.2010PO21-2010
Plavebné opatrenie č. 20/2010: Poriadok k plavbe osobných pltí na vodnej ceste Hron v úseku Banská Bystrica – Revištské Podhradie12.04.2010PO20-2010
Plavebné opatrenie č. 71/2009: Poriadok k plavbe osobných pltí a malých športových a rekreačných plavidiel na slovensko – poľskom úseku VC Dunajec13.08.2009PO71-2009

Spätná väzba od návštevníko

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia