DOPRAVNÝ ÚRAD

Plavebné opatrenia

Plavebné opatrenia ukladané Dopravným úradom podľa zákona č. 338/2000 Z z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho neskoršom znení majú určovať podmienky prevádzky plavidiel a požičovní plavidiel na vodných cestách a v prístavoch, zaistiť bezpečnosť a plynulosť plavebnej prevádzky, alebo nariadiť zastavenie plavby, ak si to zachovanie bezpečnosti, alebo možnosť ohrozenia vyžaduje.

Plavebné opatrenia upravujú uvedené podmienky vzhľadom na reálny existujúci stav vodnej cesty, alebo prístavu. V prípade, ak si to okolnosti vyžadujú (napr. zmení sa stav na vodnej ceste, prípadne nastane zmena v prístavoch a pod.), Dopravný úrad vydáva nové plavebné opatrenie.

Je preto dôležité sledovať aktuálne plavebné opatrenia, ktoré sú prístupné a zverejňované na Kapitanátoch Bratislava a Komárno a na web stránkach Dopravného úradu.


Informácie o obmedzeniach pre plavbu na Dunaji v jednotlivých štátoch v súvislosti s ochorením COVID-19.


Zoznam aktuálnych plavebných opatrení Dopravného úradu, ktorými sa riadi plavba na slovenských vodných tokoch
Platné od Platné do PDF
Plavebné opatrenie č. 03/2023 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Kráľová 30.01.2023 odvolania PO03-2023
Plavebné opatrenie č. 02/2023 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo 14.02.2023 16.02.2023 PO02-2023
Plavebné opatrenie č. 01/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo (pred plavebnou komorou) 11.01.2023 30.01.2023 PO01-2023

Platné plavebné opatrenia z minulých rokov

Dovoľujeme si týmto oznámiť právnickým a fyzickým osobám zúčastneným na vnútrozemskej plavbe, že keďže na Dopravný úrad zriadený zákonom č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2014 prešli všetky práva a povinnosti, právomoci a pôsobnosť Štátnej plavebnej správy podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všetky platné a účinné plavebné opatrenia uložené Štátnou plavebnou správou zostávajú naďalej v platnosti, pričom  všetky právnické a fyzické osoby zúčastnené na vnútrozemskej plavbe sú povinné ich aj naďalej dodržiavať.

Plavebné opatrenie č. 135/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo (hať na obtoku) 19.12.2022 30.01.2023 PO135-2022
Plavebné opatrenie č. 134/2022 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie od 15.12.2022 do 15.03.2023 15.12.2022 15.03.2023 PO134-2022
Plavebné opatrenie č. 106/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj, r.km 1864,500 – 1864,070 12.09.2022 odvolania PO106-2022
Plavebné opatrenie č. 76/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 31,800 – 31,400 09.08.2022 odvolania PO76-2022
Plavebné opatrenie č. 58/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1792,800 – 1792,700 12.07.2022 odvolania PO58-2022
Plavebné opatrenie č. 23/2022 o zastavení plavby na prívodných a odpadových kanáloch Vážskej kaskády 18.05.2022 PO23-2022
Plavebné opatrenie č. 22/2022 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,000 – 63,363 18.05.2022 PO22-2022
Plavebné opatrenie č. 152/2021 o používaní rádiokomunikačného jazyka úseku vodnej cesty Dunaj medzi Devínom a Moháčom 01.01.2022 odvolania PO152-2021
Plavebné opatrenie č. 150/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo 06.12.2021 odvolania PO150-2021
Plavebné opatrenie č. 135/2021 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1864,200 – 1863,800 12.10.2021 odvolania PO135-2021
Plavebné opatrenie č. 134/2021 o zastavení plavby na prívodných a odpadových kanáloch Vážskej kaskády 05.10.2021 18.05.2022 PO134-2021
Plavebné opatrenie č. 86/2020 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,00 – 63,363 19.08.2020 18.05.2022 PO86-2020
Plavebné opatrenie č. 06/2020 o potopenom plavidle v bazéne opravovne lodí (NOL) Prístavu Bratislava 04.03.2020 odvolania PO06-2020
Plavebné opatrenie č. 04/2020 ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“ 02.03.2020 PO04-2020
Plavebné opatrenie č. 143/2019 o prácach na vodnej ceste Váh (r.km 1,400) 09.12.2019 odvolania PO143-2019
Plavebné opatrenie č. 84/2019 o oznamovaní odstavenia plavidiel na vodnej ceste Dunaj 01.08.2019 PO84-2019
Plavebné opatrenie č. 17/2019 o signálnom značení na VC Dunaj (r.km 1860,500 – 1859,900) 25.04.2019 odvolania PO17-2019
Plavebné opatrenie č. 09/2019 ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel 20.03.2019 PO09-2019
Plavebné opatrenie č. 14/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Jarovecké rameno 06.04.2018 odvolania PO14-2018
Plavebné opatrenie č. 148/2016 ktorým sa určujú podmienky vydávania povolenia na usporiadanie verejných podujatí na vodných cestách SR 14.12.2016 PO148-2016
Plavebné opatrenie č. 143/2016 o zastavení plavby cez plavebnú komoru VS Selice 02.11.2016 PO143-2016
Plavebné opatrenie č. 107/2016, ktorým sa stanovujú pravidlá plavby na vodnej ceste Dunaj pri preplavovaní cez vodné dielo Gabčíkovo 30.08.2016 PO107-2016
Plavebné opatrenie č. 03/2016 o kotvení pomocou teleskopických pilótov 17.02.2016 PO03-2016
Plavebné opatrenie č. 155/2014 o obmedzení a zastavení plavby počas povodňových prietokov 26.09.2014 PO155-2014
Plavebné opatrenie č. 70/2014 ktorým sa určujú pravidlá prevádzky plavidiel na vodnej ceste Bodrog 13.06.2014 PO70-2014
Plavebné opatrenie č. 40/2013 o prípustných rozmeroch zostáv plavidiel na rieke Dunaj v úseku od r.km 1880,20 po r.km 1708,20 04.06.2013 PO40-2013
Plavebné opatrenie č. 166/2011 o zrušení vytýčenia plavebnej dráhy na VC Váh 18.10.2011 PO166-2011
Plavebné opatrenie č. 06/2011 o zákaze státia na plávajúcom zariadení 11.01.2011 PO06-2011
Plavebné opatrenie č. 26/2010: podmienky Štátnej plavebnej správy na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky na vodnej ceste Dunaj 15.04.2010 PO26-2010
Plavebné opatrenie č. 22/2010: Poriadok pre plavbu osobných pltí a malých športových a rekreačných plavidiel na vodnej ceste Váh v úseku Barierová – Strečno 12.04.2010 PO22-2010
Plavebné opatrenie č. 21/2010: Poriadok pre plavbu osobných pltí a malých športových a rekreačných plavidiel na vodnej ceste Orava v úseku Tvrdošín – Kraľovany 12.04.2010 PO21-2010
Plavebné opatrenie č. 20/2010: Poriadok k plavbe osobných pltí na vodnej ceste Hron v úseku Banská Bystrica – Revištské Podhradie 12.04.2010 PO20-2010
Plavebné opatrenie č. 71/2009: Poriadok k plavbe osobných pltí a malých športových a rekreačných plavidiel na slovensko – poľskom úseku VC Dunajec 13.08.2009 PO71-2009

Spätá väzba od návštevníko

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia