DOPRAVNÝ ÚRAD

Plavebné opatrenia

Plavebné opatrenia ukladané Dopravným úradom podľa zákona č. 338/2000 Z z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho neskoršom znení majú určovať podmienky prevádzky plavidiel a požičovní plavidiel na vodných cestách a v prístavoch, zaistiť bezpečnosť a plynulosť plavebnej prevádzky, alebo nariadiť zastavenie plavby, ak si to zachovanie bezpečnosti, alebo možnosť ohrozenia vyžaduje.

Plavebné opatrenia upravujú uvedené podmienky vzhľadom na reálny existujúci stav vodnej cesty, alebo prístavu. V prípade, ak si to okolnosti vyžadujú (napr. zmení sa stav na vodnej ceste, prípadne nastane zmena v prístavoch a pod.), Dopravný úrad vydáva nové plavebné opatrenie.

Je preto dôležité sledovať aktuálne plavebné opatrenia, ktoré sú prístupné a zverejňované na Kapitanátoch Bratislava a Komárno a na web stránkach Dopravného úradu.


Informácie o obmedzeniach pre plavbu na Dunaji v jednotlivých štátoch v súvislosti s ochorením COVID-19.


Zoznam aktuálnych plavebných opatrení Dopravného úradu, ktorými sa riadi plavba na slovenských vodných tokoch
Platné od Platné do PDF
Plavebné opatrenie č. 90/2024 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200   1708,20 a VC Váh r.km 0,000 – 63,363 15.07.2024 PO90-2024
Plavebné opatrenie č. 88/2024 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1863,700 – 1864,200 15.07.2024 odvolania PO88-2024
Plavebné opatrenie č. 84/2024 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh r.km 0,500 – 1,500 13.07.2024 13.07.2024 PO84-2024
Plavebné opatrenie č. 78/2024 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 (TID 2024) 10.07.2024 14.07.2024 PO78-2024
Plavebné opatrenie č. 63/2024 o prácach na VC Dunaj – zdrž Hrušov r.km 1852,000 17.06.2024 odvolania PO63-2024
Plavebné opatrenie č. 47/2024 o prácach na vodnej ceste Váh r.km 15,200 – 15,700 a r.km 13,750 – 13,850 03.06.2024 odvolania PO47-2024
Plavebné opatrenie č. 31/2024 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1863,700 – 1864,200 14.05.2024 15.07.2024 PO31-2024
Plavebné opatrenie č. 16/2024 o prevádzke vodných motocyklov a vodného lyžovania na VC Dunaj r.km 1880,200 – 1708,200 a VC Váh r.km 0,000 – 63,363 18.04.2024 15.07.2024 PO16-2024
Plavebné opatrenie č. 13/2024 o prácach na vodnej ceste Váh r.km 120,344 a VN Sĺňava 15.04.2024 30.11.2024 PO13-2024
Plavebné opatrenie č. 04/2024 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Kráľová r.km 63,000 – 62,800 11.03.2024 odvolania PO04-2024
Plavebné opatrenie č. 03/2024 o prácach v starom koryte Dunaj r.km 1841,500 23.02.2024 odvolania PO03-2024

Platné plavebné opatrenia z minulých rokov

Dovoľujeme si týmto oznámiť právnickým a fyzickým osobám zúčastneným na vnútrozemskej plavbe, že keďže na Dopravný úrad zriadený zákonom č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2014 prešli všetky práva a povinnosti, právomoci a pôsobnosť Štátnej plavebnej správy podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všetky platné a účinné plavebné opatrenia uložené Štátnou plavebnou správou zostávajú naďalej v platnosti, pričom  všetky právnické a fyzické osoby zúčastnené na vnútrozemskej plavbe sú povinné ich aj naďalej dodržiavať.

Plavebné opatrenie č. 161/2023 o povinnej výbave hausbótov a malých plavidiel 28.11.2023 PO161-2023
Plavebné opatrenie č. 63/2023 o obmedzení plavby na vodnej ceste Dunaj r.km 1865,000 – 1863,000 22.06.2023 odvolania PO63-2023
Plavebné opatrenie č. 10/2023, ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“ 01.05.2023 PO10-2023
Plavebné opatrenie č. 06/2023 o vymedzení úsekov nesledovaných vodných ciest, ktoré sú súčasťou vodnej cesty „Baťov kanál“ , kde je možné prevádzkovať malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom aj fyzickou osobou, ktorá nie je držiteľom osvedčenia preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla. 08.03.2023 PO06-2023
Plavebné opatrenie č. 23/2022 o zastavení plavby na prívodných a odpadových kanáloch Vážskej kaskády 18.05.2022 PO23-2022
Plavebné opatrenie č. 152/2021 o používaní rádiokomunikačného jazyka úseku vodnej cesty Dunaj medzi Devínom a Moháčom 01.01.2022 odvolania PO152-2021
Plavebné opatrenie č. 143/2019 o prácach na vodnej ceste Váh (r.km 1,400) 09.12.2019 odvolania PO143-2019
Plavebné opatrenie č. 84/2019 o oznamovaní odstavenia plavidiel na vodnej ceste Dunaj 01.08.2019 PO84-2019
Plavebné opatrenie č. 09/2019 ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel 20.03.2019 PO09-2019
Plavebné opatrenie č. 148/2016 ktorým sa určujú podmienky vydávania povolenia na usporiadanie verejných podujatí na vodných cestách SR 14.12.2016 PO148-2016
Plavebné opatrenie č. 143/2016 o zastavení plavby cez plavebnú komoru VS Selice 02.11.2016 PO143-2016
Plavebné opatrenie č. 107/2016, ktorým sa stanovujú pravidlá plavby na vodnej ceste Dunaj pri preplavovaní cez vodné dielo Gabčíkovo 30.08.2016 PO107-2016
Plavebné opatrenie č. 03/2016 o kotvení pomocou teleskopických pilótov 17.02.2016 PO03-2016
Plavebné opatrenie č. 155/2014 o obmedzení a zastavení plavby počas povodňových prietokov 26.09.2014 PO155-2014
Plavebné opatrenie č. 70/2014 ktorým sa určujú pravidlá prevádzky plavidiel na vodnej ceste Bodrog 13.06.2014 PO70-2014
Plavebné opatrenie č. 40/2013 o prípustných rozmeroch zostáv plavidiel na rieke Dunaj v úseku od r.km 1880,20 po r.km 1708,20 04.06.2013 PO40-2013
Plavebné opatrenie č. 166/2011 o zrušení vytýčenia plavebnej dráhy na VC Váh 18.10.2011 PO166-2011
Plavebné opatrenie č. 06/2011 o zákaze státia na plávajúcom zariadení 11.01.2011 PO06-2011
Plavebné opatrenie č. 26/2010: podmienky Štátnej plavebnej správy na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky na vodnej ceste Dunaj 15.04.2010 PO26-2010
Plavebné opatrenie č. 22/2010: Poriadok pre plavbu osobných pltí a malých športových a rekreačných plavidiel na vodnej ceste Váh v úseku Barierová – Strečno 12.04.2010 PO22-2010
Plavebné opatrenie č. 21/2010: Poriadok pre plavbu osobných pltí a malých športových a rekreačných plavidiel na vodnej ceste Orava v úseku Tvrdošín – Kraľovany 12.04.2010 PO21-2010
Plavebné opatrenie č. 20/2010: Poriadok k plavbe osobných pltí na vodnej ceste Hron v úseku Banská Bystrica – Revištské Podhradie 12.04.2010 PO20-2010
Plavebné opatrenie č. 71/2009: Poriadok k plavbe osobných pltí a malých športových a rekreačných plavidiel na slovensko – poľskom úseku VC Dunajec 13.08.2009 PO71-2009

Spätá väzba od návštevníko

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia