DOPRAVNÝ ÚRAD

Elektronické testy pre skúšky odbornej spôsobilosti

Testová časť skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla sa vykonáva v štátnom jazyku Slovenskej republiky pred najmenej trojčlennou skúšobnou komisiou určenou riaditeľom Divízie vnútrozemskej plavby Dopravného úradu formou testu v elektronickej podobe v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky MDPT SR č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overení odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov. Každému uchádzačovi počítač vygeneruje jedinečný test náhodným výberom zo súboru testových otázok. Pri skúške na získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla najskôr uchádzač pristúpi k základnému testu, t.j. testu z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A, a až po jeho úspešnom vykonaní môže pokračovať v testoch pre ďalšie kategórie (testy z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie B, C, D). Testy budú hodnotené automaticky systémom bez nutnosti manuálnych zásahov.

Ukážková verzia systému vykonávania testov prostredníctvom počítača.

Vaše pripomienky, podnety a návrhy týkajúce sa nového systému vykonávania skúšok radi uvítame na adrese plavba@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia