DOPRAVNÝ ÚRAD

Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)

Bezpečnostný poradca

Dopravný úrad v súlade s § 5a ods. (4) zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“)vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu (ďalej len “osvedčenie“) žiadateľovi, ktorý absolvoval školenie a následne úspešne vykonal skúšku podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských cestách, ADN).

Žiadosť o absolvovanie školenia a žiadosť o vykonanie skúšky žiadateľa obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia žiadateľa. Vzor osvedčenia je uvedený v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.  Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedčenia, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti duplikát osvedčenia.

Ministerstvo Dopravy výstavby a regionálneho rozvoja (ďalej len “Ministerstvo“) poverí na základe písomnej žiadosti vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia (ďalej len „poverenie“) fyzickú osobu, ktorá má miesto podnikania, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a nepodniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru, alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a nepodniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru (ďalej len „poverená osoba“) ak predloží

a) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace,

b) zoznam lektorov, ktorý obsahuje aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul a doklady o ich kvalifikácii a praxi v oblasti prepravy, nakládky a vykládky nebezpečného tovaru,

c) učebné osnovy.

Ak ministerstvo zistí, že poverená osoba nespĺňa podmienky podľa odseku 5, odníme jej poverenie.

 

Odborník na plavidle

Podľa § 5b ods. (1) zákona, na palube plavidla, ktoré prepravuje nebezpečný tovar, sa musí nachádzať odborník podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Dopravný úrad vydá osvedčenie o osobitných znalostiach žiadateľovi, ktorý splnil podmienky ustanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná

Žiadateľ o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach podáva Dopravnému úradu žiadosť, ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, dátum a miesto narodenia žiadateľa. K žiadosti priloží potvrdenie o absolvovaní školenia a protokol o vykonaní skúšky; ak ide o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach žiadateľovi, ktorý absolvoval obnovovacie školenie, protokol o vykonaní skúšky sa neprikladá. Potvrdenie o absolvovaní školenia vydáva poverená osoba a protokol o vykonaní skúšky skúšobná komisia podľa odseku 4 zákona. Na školenie a skúšku sa vzťahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Žiadosť o absolvovanie školenia a žiadosť o vykonanie skúšky žiadateľa obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia žiadateľa. Vzor osvedčenia o osobitných znalostiach je uvedený v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedčenia o osobitných znalostiach, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti duplikát osvedčenia o osobitných znalostiach.

Ministerstvo poverí na základe písomnej žiadosti vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach fyzickú osobu, ktorá má miesto podnikania, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a nepodniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru, alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a nepodniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru a ak spĺňa podmienky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Ak ministerstvo zistí, že osoba poverená vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach nespĺňa podmienky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, odníme jej poverenie.

 

Správne poplatky

Podľa sadzobníka správnych poplatkov časti VI. Doprava,  položky 93 zákona č. 145/1995 Z.z., o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa spoplatňuje:

a) vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka 166 €
b) vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu alebo odborníka 16 €
c) vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa písmena f) 10 €

Informácie o možnosti platby nájdete na tejto stránke. Pri platbe uvádzajte, prosím, svoje meno a variabilný symbol správneho poplatku.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia