DOPRAVNÝ ÚRAD

Požičovne plavidiel

Podmienky pre zriaďovanie požičovní plavidiel

Za požičovňu plavidiel sa považuje zariadenie umiestnené na brehu vodnej cesty, slúžiace k požičiavaniu všetkých typov plavidiel verejnosti za úhradu alebo bez úhrady, ak plavidlo neslúži pre potreby členov organizácie (napr. kluby, združenia, nadácie) na rekreačné a športové využitie za vopred stanovených podmienok. Každé plavidlo používané v požičovni plavidiel musí byť technicky a prevádzkovo spôsobilé.Súčasťou požičovne plavidiel je zariadenie súvisiace s jej prevádzkou, vrátane priestoru vymedzeného signálnymi znakmi (E.5 s doplnkovými signálnym znakom C) v zmysle Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách (CEVNI).

Zriadiť požičovňu plavidiel na vodnej ceste alebo v prístave je možné len na základe rozhodnutia Dopravného úradu o zriadení požičovne plavidiel. O zriadení požičovne plavidle na vodnej ceste alebo v prístave rozhoduje Dopravný úrad na základe žiadosti. Prílohou k žiadosti je súhlas správcu vodného toku a ak ide o zriadenie požičovne plavidiel v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme, aj súhlas štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny. Ak ide o žiadosť o zriadenie požičovne v prístave, prílohou k žiadosti je aj zmluva o budúcej zmluve s prevádzkovateľom verejného prístavu, ktorej predmet plnenia je v súlade s §6 ods. 2 Zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dopravný úrad v rozhodnutí o zriadení požičovne plavidiel upraví podmienky jej zriadenia a prevádzkovania. Rozhodnutie o zriadení požičovne plavidiel stráca platnosť, ak požičovňa nebola zriadená do jedného roka odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

priloha_oznam_PMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavebné opatrenie č. 09/2019 ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel

Evidencia požičovní
Tlačivá

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia