DOPRAVNÝ ÚRAD

Verejné podujatia na vodnej ceste

Športové podujatia (jachtárske preteky a pod.), slávnosti na vode,  ohňostroj z plávajúceho zariadenia (pontónu) a iné akcie, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a plynulosť plavby, musia byť vopred povolené Dopravným úradom a to vydaním povolenia na usporiadanie verejného podujatia.

Žiadosť o vydanie povolenia na usporiadanie verejného podujatia sa podáva

  • poštou na adrese Dopravný úrad, Divízia vnútrozemskej plavby, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava alebo
  • osobne na odbore štátneho odborného dozoru podľa miestnej príslušnosti (Bratislava, Komárno, Žilina, Košice).

Žiadosť odporúčame doručiť min. 30 dní pred plánovaným termínom podujatia.

Žiadosť musí obsahovať:

  • a)   špecifikáciu osoby, ktorá žiadosť podáva,
  • b)   čo najpresnejší popis činností, ktoré sa na verejnom podujatí budú uskutočňovať,
  • c)   presnú špecifikáciu miesta, kde sa bude verejné podujatie uskutočňovať (odporúčame zakresliť na mapke),
  • d)   termín začatia a ukončenia verejného podujatia (napr. program, časový harmonogram),
  • e)   presnú špecifikáciu a počet plavidiel, ktoré sa majú použiť pri verejnom podujatí,
  • f)    počet zúčastnených osôb a špecifikovať, či sa jedná o maloleté, mladistvé alebo plnoleté resp. dospelé osoby,
  • g)   uhradený správny poplatok 20 eur  za každý úkon (položka 95 písm. h) Vydanie povolenia na usporiadanie verejného podujatia). Pri platbe uvádzajte variabilný symbol podľa miesta podania.

Ak žiadosť neobsahuje všetky vyššie uvedené náležitosti, Dopravný úrad vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Zároveň upozorňujeme, že Dopravný úrad musí pred vydaním povolenia presne a úplne zistiť skutkový stav veci, na čo potrebuje dostatočný časový priestor.

V prípade, ak sa ohňostrojné práce  na vnútrozemskej vodnej ceste súčasne plánujú  vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo letiska s nočnou prevádzkou,  je potrebné kontaktovať aj divíziu civilného letectva a požiadať o vydanie súhlasného záväzného stanoviska. 

V prípade výkonu činnosti na vodných cestách postupujte podľa informácií uvedených na tejto stráne.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia