DOPRAVNÝ ÚRAD

Plavidlá

Právne predpisy uplatňujúce sa pre plavidlá:

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenie vlády SR č.  193/2009 Z.z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky

Vyhláška MDPT SR č. 59/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ciachovaní plavidla

 

Informácie o získaní  aktuálneho znenia právneho predpisu nájdete na tejto stránke.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia