DOPRAVNÝ ÚRAD

Informácie v systéme RIS

Informácie, ktoré možno poskytnúť užívateľom riečnych informačných služieb na základe pridelených užívateľských práv

Informácie o polohe a pohybe plavidiel a ďalšie špecifické informácie o plavidlách, ktoré sú identifikované prostredníctvom vnútrozemského automatického identifikačného systému (Inland AIS)
Identifikátor námornej mobilnej služby (MMSI)
Názov plavidla
Volací znak plavidla
Typ plavidla alebo zostavy plavidiel
Jednotné európske identifikačné číslo plavidla (ENI)
Celková dĺžka plavidla alebo zostavy plavidiel udávaná s presnosťou na decimetre
Celková šírka plavidla alebo zostavy plavidiel udávaná s presnosťou na decimetre
Maximálny aktuálny statický ponor plavidla alebo zostavy plavidiel
Doplnková signalizácia plavidla alebo zostavy plavidiel, ktoré prepravujú nebezpečný tovar
Poloha plavidla (WGS 84)
Rýchlosť plavidla vzhľadom na zem (SOG)
Kurz plavidla vzhľadom na zem (COG)
Presnosť určenia polohy plavidla (GNSS/DGNSS)
Aktuálny dátum a čas elektronického navigačného prístroja
Navigačný stav plavidla

 

Informácie o plavbe, náklade, počte členov posádky plavidla a cestujúcich na plavidle, poskytované prostredníctvom elektronických hlásení z lodí (správa ERINOT podľa nariadenia EK č. 164/2010)
Identifikačné údaje
Číslo schránky odosielateľa alebo jedinečné meno
Číslo schránky príjemcu alebo jedinečné meno
Dátum a čas vytvorenia
Referenčné číslo správy
Typ správy
Funkcia správy (nová)
Funkcia správy (zrušená)
Funkcia správy (zmena)
Meno odosielateľa správy
Identifikátor odosielateľa správy
Údaje o preprave
Druh dopravy – vnútrozemská alebo námorná
Typ zostavy
Názov hlavného plavidla zostavy
Kód štátu (UN), kde je plavidlo registrované
Plavidlo zabezpečujúce pohon zostavy – číslo plavidla
Plavidlo zabezpečujúce pohon zostavy  – typ čísla plavidla ENI, OFS, IMO alebo ERN
Počet osôb na plavidle
Počiatočný prístav – kód lokality UN
Prístav určenia – kód lokality UN
Údaje o zostave plavidiel
Dĺžka zostavy
Šírka zostavy
Ponor zostavy
Maximálna nosnosť zostavy (TON)
Plavidlo zabezpečujúce pohon zostavy – typ plavidla
Plavidlo zabezpečujúce pohon zostavy – názov
Plavidlo zabezpečujúce pohon zostavy – dĺžka
Plavidlo zabezpečujúce pohon zostavy – šírka
Plavidlo zabezpečujúce pohon zostavy – ponor
Plavidlo nezabezpečujúce pohon zostavy  – typ čísla plavidla ENI, OFS, IMO alebo ERN
Plavidlo nezabezpečujúce pohon zostavy – číslo
Plavidlo nezabezpečujúce pohon zostavy  – typ plavidla
Plavidlo nezabezpečujúce pohon zostavy – názov
Plavidlo nezabezpečujúce pohon zostavy – dĺžka
Plavidlo nezabezpečujúce pohon zostavy – šírka
Plavidlo nezabezpečujúce pohon zostavy – ponor
Údaje o náklade
Prístav nakládky
Prístav vykládky
Druh tovaru (nebezpečný alebo nie nebezpečný)
Nie nebezpečný tovar – názov tovaru
Nie nebezpečný tovar – kód HS
Umiestnenie nie nebezpečného tovaru – typ čísla lode
Umiestnenie nie nebezpečného tovaru – číslo lode
Umiestnenie nie nebezpečného tovaru – hmotnosť
Nebezpečný tovar – kód ADN alebo IMDG
Nebezpečný tovar – kód klasifikácie ADN
Nebezpečný tovar – číslo UN
Nebezpečný tovar – názov tovaru
Nebezpečný tovar – hmotnosť v zásielke
Umiestnenie nebezpečného tovaru – typ čísla lode
Umiestnenie nebezpečného tovaru – číslo lode
Nebezpečný tovar – číslo kontajnera
Údaje o kontajneri – typ kontajnera
Údaje o kontajneri – hmotnosť tovaru

 

Informácie o plavidle, poskytované z databázy plavidiel
ENI – európske identifikačné číslo plavidla
Úrad, ktorý vydal národné číslo
Názov plavidla
Celková dĺžka plavidla
Celková šírka plavidla
Ponor plavidla
Typ plavidla podľa UN/ECE Recommendation No.28 alebo podľa smernice 2006/87/ES
Číslo osvedčenia (certifikátu)
Typ osvedčenia
Úrad, ktorý vydal osvedčenie
Úrad, ktorý zapísal údaje o plavidle

 

Informácie o plavebných nehodách
Stav nehody (aktívna / ukončená)
Dátum a čas nehody
Kód krajiny (UN) vypočítaný z pozície plavidla
Kód lokality (UN) vypočítaný z pozície plavidla
Kód úseku vodnej cesty vypočítaný z pozície plavidla
Hektometer vodnej cesty vypočítaný z pozície plavidla
Kód krajiny (UN) organizácie, ktorá vytvorila hlásenie o nehode
Mesto
Kód krajiny (UN) osoby, ktorá vytvorila hlásenie o nehode
Mesto

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia