DOPRAVNÝ ÚRAD

Povoľovanie státia plávajúcich zariadení na vodných cestách alebo vo verejných prístavoch

Dopravný úrad (ďalej len „DÚ“) podľa § 39 písm. b) bod. 3. zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vnútrozemskej plavbe“) rozhoduje o povolení státia plávajúcich zariadení na vodných cestách alebo vo verejných prístavoch. Konanie sa začína na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla. Pre účely začatia konania je možné použiť toto tlačivo. Z podania (žiadosti) musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka a čo navrhuje (je nevyhnutné uviesť poznávacie znaky plavidla, jeho hlavné rozmery, výtlak pri maximálnom ponore a požadované miesto státia predmetného plávajúceho zariadenia).

K žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolení na státie je nutné priložiť doklad o úhrade správneho poplatku, resp. správny poplatok vo výške stanovenej zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: pre plávajúce zariadenie s dĺžkou rovnakou alebo menšou ako 20 m je správny poplatok 33€ a pre plávajúce zariadenie s dĺžkou väčšou ako 20 m je správny poplatok 66€. Podrobné informácie o platení správnych poplatkov sú uvedené na tejto stránke. Pri platbe prevodom na účet treba do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko žiadateľa a variabilný symbol podľa miesta podania.

Rozhodnutie o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo vo verejnom prístave sa vydáva na základe platného lodného osvedčenia, na základe čoho je nutné, aby žiadateľ predložil fotokópiu lodného osvedčenia plavidla, o ktorého povolenie státia na vodnej ceste alebo vo verejnom prístave žiada.
V zmysle § 23 ods. 4 zákona o vnútrozemskej plavbe prílohou k žiadosti je kópia lodného osvedčenia, súhlas správcu vodného toku a súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny. Ak ide o žiadosť povolenia státia v prístave, prílohou k žiadosti je aj zmluva o budúcej zmluve s prevádzkovateľom verejného prístavu, ktorej predmet plnenia je v súlade s § 6 ods. 2 zákona o vnútrozemskej plavbe.

Plavidlo, ktoré je zapísané do evidencie plavidiel možno prevádzkovať na vodnej ceste len s uzavretým poistením zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou plavidla. Zmluvu o poistení je povinný uzatvoriť prevádzkovateľ ešte pred začatím prevádzky plavidla. Na základe uvedeného správny orgán vyžaduje pred uvedením plavidla do prevádzky (povolením jeho státia na vodnej ceste alebo v prístave), aby sa prevádzkovateľ plavidla preukázal dokladom o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla.  V prípade plávajúceho zariadenia, ktoré už je v prevádzke, je nutné predložiť tento doklad už pri podaní žiadosti o povolenie státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave.

Plavidlo musí mať počas prevádzky lodné listiny, ktoré sú verejnými listinami (§ 28 zákona o vnútrozemskej plavbe).

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia