DOPRAVNÝ ÚRAD

Vydávanie potvrdení znalostí špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj

Dopravný úrad divízia vnútrozemskej plavby upozorňuje plavebnú verejnosť, a to najmä kapitánov I. triedykormidelníkov, že od 1.11.2014 vstúpi do platnosti novela Vyhlášky 12/2005 Z.z., Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla.

Táto novela obsahuje niektoré zásadné zmeny, týkajúce sa úsekových znalostí špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj a vydávania potvrdení o týchto znalostiach. Paragrafy a príloha, ktoré sa týmito zmenami zaoberajú sú:

§ 3 ods. 3 znie:

„(3) Na špecifických úsekoch vodnej cesty Dunaj podľa prílohy č. 1 sa vyžaduje od lodného kapitána a lodného kapitána I. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom a kormidelníka, ktorý kormidluje plavidlo na týchto špecifických úsekoch, dodatočná plavebná prax zaznamenaná v služobnej lodníckej knižke alebo v lodnom denníku v rozsahu ôsmich plavieb v poprúdnom smere a ôsmich plavieb v protiprúdnom smere počas posledných desiatich rokov, z toho najmenej tri plavby v poprúdnom smere a tri plavby v protiprúdnom smere počas posledných troch rokov. Dodatočná plavebná prax sa preukazuje potvrdením znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj, do ktorého sa zapisujú konkrétne riečne kilometre.“.

§ 23 ods. 1 znie:

„(1) Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, vydá Dopravný úrad preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, preukaz vedúceho plavby na plavebných  komorách Slovenskej republiky alebo preukaz radarového navigátora a k preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán, na funkciu lodný kapitán I. triedy a na funkciu kormidelník potvrdenie znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj. Vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla, vzor preukazu vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky, vzor preukazu radarového navigátora a vzor potvrdenia znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj sú uvedené v prílohe č. 3.“.

§ 35b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. Novembra 2014, znie:

(1) Preukazy odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla a vodcu malého plavidla, preukazy radarového navigátora a preukazy vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky vydané do 31. októbra 2014 zostávajú v platnosti do uplynutia doby, na ktorú boli vydané.

(2) Držiteľovi preukazu lodného kapitána I. triedy alebo preukazu kormidelníka, ktorý bol vydaný do 31. októbra 2014, sa potvrdenie znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj vydá na základe písomnej žiadosti a čestného vyhlásenia o znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj.“.

 

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.

ZOZNAM ŠPECIFICKÝCH ÚSEKOV VODNEJ CESTY DUNAJ

Straubing (r. km 2328) – Vilshofen (r. km 2249)

Tiefenbach (r. km 2081) – Sankt Nikola ( r. km 2074)

Melk (r. km 2036) – Krems (r. km 2001)

Freundenau (r. km 1920) – Belehrad (r. km 1166)

Veliko Gradište (r. km 1059) – Joc (r. km 1038)

Horný Kazan (r. km 974) – Oršova (r. km 954)

Prahovo (r. km 861)  – Braila (r. km 175)

Braila (r. km 175) – Čierne more (r. km 0)“.

 

Potvrdenia znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj môžu byť vystavené nie len na celé hore uvedené úseky, ale aj na ich časti. Napr. z úseku Freundenau – Belehrad môže byť vydané potvrdenie o úsekových znalostiach napr. na úsek Komárno – Budapešť a pod.

Dopravný úrad – divízia vnútrozemskej plavby bude potvrdenia o znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj podľa predpokladu vydávať od 3. Novembra 2014 a to za vyššie uvedených podmienok.

Od 01.01.2019 je vydanie potvrdenia o znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj spoplatnené v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správnym poplatkom vo výške 10 €.
V prípade potreby kontaktujte, prosím, zamestnancov odboru plavebnej bezpečnosti, vodných ciest a prístavov (telefónny zoznam).

Príloha: žiadosť s čestným vyhlásením na vydanie Potvrdenia znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia