Divízia vnútrozemskej plavby

Divízia vnútrozemskej plavby Dopravného úradu plní úlohy v oblasti vnútrozemskej plavby. V súlade so zákonom č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, vykonáva štátny odborný dozor nad správou a údržbou vodných ciest a prístavov, prevádzkou plavidiel a požičovní malých plavidiel na vodných cestách a v prístavoch, odbornou spôsobilosťou členov posádok plavidiel a obsluhy plavebných komôr, spôsobilosťou plavidiel s výnimkou ťažobných zariadení umiestnených na plavidlách podľa osobitného predpisu. V prípade plavidiel trvalo vyradených z prevádzky vykonáva dozor nad ich odstránením, dodržiavaním pravidiel bezpečnosti vnútrozemskej plavby, vykonávaním a priebehom kvalifikačného kurzu, odbornou spôsobilosťou bezpečnostných poradcov a odborníkov, prepravou nebezpečných tovarov.

ODBOR TECHNICKÉHO DOZORU

 • vykonávanie technickej prehliadky plavidiel a overovanie prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, ciachovanie plavidiel
 • vydávanie a evidencia lodných osvedčení a ciachových preukazov
 • vedenie registra plavidiel
 • schvaľovanie technickej a typovej dokumentácie a vydávanie súhlasu na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a nepodlieha povinnej klasifikácii

ODBOR PLAVEBNEJ BEZPEČNOSTI, VODNÝCH CIEST A PRÍSTAVOV

 • ukladanie plavebných opatrení
 • vydávanie súhlasu na výkon činnosti na vodnej ceste
 • vykonávanie skúšok pre získanie odbornej spôsobilosti členov posádok plavidiel, bezpečnostných poradcov a odborníkov na plavidle podľa ADN
 • vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti členov posádok plavidiel a služobných lodníckych knižiek
 • odborné vyšetrovanie plavebných nehôd
 • správa systému riečnych informačných služieb a plnenie funkcie centra riečnych informačných služieb

SEKCIA ŠTÁTNEHO ODBORNÉHO DOZORU

 • výkon štátneho odborného dozoru vo vnútrozemskej plavbe – najmä kontrola dodržiavania zákona o vnútrozemskej plavbe a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov
 • skúšky odbornej spôsobilosti a vydávanie preukazov vodcov malých plavidiel
 • povoľovanie státia plávajúcich zariadení na vodných cestách alebo vo verejných prístavoch
 • rozhodovanie o zriadení a zrušení požičovní malých plavidiel
 • vydávanie povolení na usporiadanie verejných podujatí na vodných cestách

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia