Elektronické nahlasovanie plavieb

Dopravný úrad oznamuje, že v zmysle plavebného opatrenia č. 10/2023 je možné poskytovať hlásenia o plavbe, t.j. hlásenia o príchode a odchode do/z verejných prístavov SR a hlásenia pri tranzite cez verejné prístavy SR, aj elektronicky prostredníctvom systému CEERIS (Central and Eastern European Reporting Information System). Systém CEERIS je pre používateľov dostupný na adrese https://ceeris.eu.

Elektronické hlásenia predstavujú alternatívny, modernejší spôsob nahlasovania, ktorý v porovnaní s papierovými formulármi prináša množstvo výhod. Účelom zavedenia elektronických hlásení prostredníctvom systému CEERIS je zjednodušenie procesu nahlasovania plavieb pre vodcov a prevádzkovateľov plavidiel a to tak, že pre konkrétnu plavbu stačí hlásenie vyplniť a podať len raz. CEERIS poskytuje prehľad o všetkých požiadavkách na hlásenia pre plánovanú prepravu a trasu, umožňuje vytváranie elektronických hlásení na základe prepravných plánov a ich podávanie vybraným prijímajúcim úradom.  CEERIS poskytuje prehľad o hláseniach, ich stave, ako aj o všetkých prijatých odpovediach od prijímajúcich úradov. Na základe údajov z poskytnutých hlásení systém umožňuje tiež generovať štatistiky prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách.

Pre používanie systému CEERIS je potrebné najprv sa zaregistrovať v systéme EuRIS (podrobnejšie informácie o registrácii sú k dispozícii na tejto stránke). Registrácia aj používanie systémov EuRIS aj CEERIS je bezplatná.

Podrobnejšie informácie k elektronickým hláseniam nájdete v priložených dokumentoch:

Pre používateľov je na vyžiadanie tiež k dispozícii podrobná používateľská príručka k systému CEERIS.