Oznam – Mimoriadny termín štátnych skúšok bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN

Oznam – Mimoriadny termín opravnej skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Elektronické nahlasovanie plavieb

Hlásenia o plavbách je možné poskytovať už aj elektronicky prostredníctvom systému CEERIS (Central and Eastern European Reporting Information System).

Plavebné opatrenie č. 10/2023, ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 10/2023, ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Oznam – Termíny skúšok z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Termíny skúšok z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, na výkon funkcie lodný strojník a na výkon funkcie vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky na rok 2023

Oznam o výmene preukazov odbornej spôsobilosti

Oznam o výmene preukazov odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, lodného strojníka a vedúceho plavby na plavebných komorách SR

Oznam o vydávaní vnútroštátnych služobných lodníckych knižiek

Oznam o vydávaní vnútroštátnych služobných lodníckych knižiek

Novelizácia zákona 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe

Dovoľujeme si upozorniť osoby poverené vykonávaním kvalifikačného kurzu na zákon č. 336/2022 Z.z. z 5. októbra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nové online prostredie určené subjektom vnútrozemskej plavby na plánovanie ich plavby

Nové online prostredie určené subjektom vnútrozemskej plavby na plánovanie ich plavby

Plavebné opatrenie č. 106/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj, r.km 1864,500 – 1864,070

Plavebné opatrenie č. 106/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj, r.km 1864,500 – 1864,070

Plavebné opatrenie č. 76/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 31,800 – 31,400

Plavebné opatrenie č. 76/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 31,800 – 31,400