Oznam o vydávaní služobných lodníckych knižiek Európskej únie

Oznam o vydávaní služobných lodníckych knižiek Európskej únie

Oznam – Termíny skúšok z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla na rok 2024

Termíny skúšok z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, na výkon funkcie lodný strojník a na výkon funkcie vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky na rok 2024

Portál EuRIS pre vnútrozemskú plavbu predstavuje novú verziu

Rok po svojom spustení prináša portál EuRIS www.eurisportal.eu pre vnútrozemskú plavbu novú verziu s novými funkciami a zlepšenou používateľskou prívetivosťou. Na základe spätnej väzby od používateľov sa okrem iného zlepšil postup podávania žiadostí o priradenie plavidla a optimalizovala sa viditeľnosť a dostupnosť údajov.

Oznam – Mimoriadny termín štátnych skúšok bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN

Oznam – Mimoriadny termín opravnej skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Elektronické nahlasovanie plavieb

Hlásenia o plavbách je možné poskytovať už aj elektronicky prostredníctvom systému CEERIS (Central and Eastern European Reporting Information System).

Plavebné opatrenie č. 10/2023, ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 10/2023, ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Oznam – Termíny skúšok z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Termíny skúšok z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, na výkon funkcie lodný strojník a na výkon funkcie vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky na rok 2023

Oznam o výmene preukazov odbornej spôsobilosti

Oznam o výmene preukazov odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, lodného strojníka a vedúceho plavby na plavebných komorách SR

Oznam o vydávaní vnútroštátnych služobných lodníckych knižiek

Oznam o vydávaní vnútroštátnych služobných lodníckych knižiek

Novelizácia zákona 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe

Dovoľujeme si upozorniť osoby poverené vykonávaním kvalifikačného kurzu na zákon č. 336/2022 Z.z. z 5. októbra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.