Plavebné opatrenie č. 08/2023 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 08/2023 o zastavení plavby cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné opatrenie č. 07/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 33,000 – 32,300 a km 32,200 – 31,600

Plavebné opatrenie č. 07/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 33,000 – 32,300 a km 32,200 – 31,600

Plavebné opatrenie č. 06/2023 o vymedzení úsekov nesledovaných vodných ciest, ktoré sú súčasťou vodnej cesty „Baťov kanál“ , kde je možné prevádzkovať malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom aj fyzickou osobou, ktorá nie je držiteľom osvedčenia preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla.

Plavebné opatrenie č. 06/2023 o vymedzení úsekov nesledovaných vodných ciest, ktoré sú súčasťou vodnej cesty „Baťov kanál“ , kde je možné prevádzkovať malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom aj fyzickou osobou, ktorá nie je držiteľom osvedčenia preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla.

Plavebné opatrenie č. 03/2023 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Kráľová

Plavebné opatrenie č. 03/2023 o prácach na vodnej ceste Váh – VS Kráľová

Oznam – Termíny skúšok z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Termíny skúšok z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, na výkon funkcie lodný strojník a na výkon funkcie vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky na rok 2023

Plavebné opatrenie č. 131/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Plavebné opatrenie č. 131/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Oznam o výmene preukazov odbornej spôsobilosti

Oznam o výmene preukazov odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, lodného strojníka a vedúceho plavby na plavebných komorách SR

Oznam o vydávaní vnútroštátnych služobných lodníckych knižiek

Oznam o vydávaní vnútroštátnych služobných lodníckych knižiek

Novelizácia zákona 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe

Dovoľujeme si upozorniť osoby poverené vykonávaním kvalifikačného kurzu na zákon č. 336/2022 Z.z. z 5. októbra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nové online prostredie určené subjektom vnútrozemskej plavby na plánovanie ich plavby

Nové online prostredie určené subjektom vnútrozemskej plavby na plánovanie ich plavby