Oznam – Mimoriadny termín štátnych skúšok bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN

Č.j.  16832/2023/PBVCaP-011

Bratislava 26.06.2023

 

 

O Z N A M

Mimoriadny termín štátnych skúšok bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN

Dopravný úrad oznamuje, že vyhlasuje mimoriadny termín štátnych skúšok bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN nasledovne: 

Termín konania skúšky Posledný termín podania kompletnej žiadosti o vykonanie skúšky
28.07.2023 30.06.2023

V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov je správnym poplatkom spoplatnené:

  • vykonanie skúšky skúšok bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN správnym poplatkom vo výške 166,- €,
  • vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN správnym poplatkom 16,- €.

Informácie o platení správnych poplatkov sú uvedené na tejto stránke. Správne poplatky sú splatné pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pri podaní žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona NR SR. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Ing. Alena Molnárová Baracková

riaditeľka

divízie vnútrozemskej plavby