Plavebné opatrenie č. 120/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 35,300 – 35,600

Plavebné opatrenie č. 120/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 35,300 – 35,600

Plavebné opatrenie č. 119/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1879,000 – 1879,600

Plavebné opatrenie č. 119/2023 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1879,000 – 1879,600

Oznam – Mimoriadny termín štátnych skúšok bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN

Oznam – Mimoriadny termín opravnej skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Plavebné opatrenie č. 63/2023 o obmedzení plavby na vodnej ceste Dunaj r.km 1865,000 – 1863,000

Plavebné opatrenie č. 63/2023 o obmedzení plavby na vodnej ceste Dunaj r.km 1865,000 – 1863,000

Elektronické nahlasovanie plavieb

Hlásenia o plavbách je možné poskytovať už aj elektronicky prostredníctvom systému CEERIS (Central and Eastern European Reporting Information System).

Plavebné opatrenie č. 10/2023, ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 10/2023, ktorým sa vydávajú „Podmienky Dopravného úradu na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky vo verejných prístavoch na Dunaji“

Plavebné opatrenie č. 06/2023 o vymedzení úsekov nesledovaných vodných ciest, ktoré sú súčasťou vodnej cesty „Baťov kanál“ , kde je možné prevádzkovať malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom aj fyzickou osobou, ktorá nie je držiteľom osvedčenia preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla.

Plavebné opatrenie č. 06/2023 o vymedzení úsekov nesledovaných vodných ciest, ktoré sú súčasťou vodnej cesty „Baťov kanál“ , kde je možné prevádzkovať malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom aj fyzickou osobou, ktorá nie je držiteľom osvedčenia preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla.

Oznam – Termíny skúšok z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Termíny skúšok z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, na výkon funkcie lodný strojník a na výkon funkcie vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky na rok 2023

Plavebné opatrenie č. 131/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Plavebné opatrenie č. 131/2022 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Oznam o výmene preukazov odbornej spôsobilosti

Oznam o výmene preukazov odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, lodného strojníka a vedúceho plavby na plavebných komorách SR