DOPRAVNÝ ÚRAD

Zmeny v lodnom osvedčení

Zmena majiteľa plavidla

 1. Vyplňte  žiadosť o vykonanie inej zmeny v LO a podajte ju v podateľni DÚ.
 2. V prípade, že žiadateľom je právnická osoba, je potrebné, aby súčasťou podania bol aj aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra.
 3. Zaplaťte správny poplatok v súlade so zákonom NR SR č.232/1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote podľa rozmeru plavidla a typu pohonu. Informácie o možnostiach platby správneho poplatku nájdete na tejto stránke. Konečné  sumy správnych poplatkov:
  • plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu do 7m  49,50€  (s TP +6,50€ ), (16,50€ vydanie lodného osvedčenia, 33vykonanie zmien v registri
  • plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 66€ (s TP +33€ ), (33€ vydanie lodného osvedčenia, 33 vykonanie zmien v registri)
   plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 76€ (s TP +9,50€ ), (43€ vydanie lodného osvedčenia, 33 vykonanie zmien v registri),
  • plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 99€ (s TP +49,50€ ), (66€ vydanie lodného osvedčenia, 33 vykonanie zmien v registri).
 4. Predložte doklad preukazujúci vlastnícke práva k plavidlu (napr. kúpno – predajnú zmluvu, darovaciu zmluvu, faktúru vrátane dokladu preukazujúceho uhradenie kúpnej ceny).
 5. Predložte lodné osvedčenie plavidla vydané pôvodnému majiteľovi.
 6. V prípade neplatnosti lodného osvedčenia je potrebné vykonať predĺženie platnosti lodného osvedčenia a správny poplatok bude zvýšený o sumu za vykonanie technickej prehliadky (+TP).

Výmena pohonnej jednotky plavila

 1. Vyplňte  žiadosť o vykonanie zmien v LO a podajte ju v podateľni DÚ.
 2. V prípade, že žiadateľom je právnická osoba, je potrebné, aby súčasťou podania bol aj aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra.
 3. Zaplaťte správny poplatok v súlade so zákonom NR SR č.232/1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote podľa rozmeru plavidla. Informácie o možnostiach platby správneho poplatku nájdete na tejto stránke.  V prípade platby prevodom na účet Dopravného úradu používajte, prosím, variabilný symbol, ktorý je uvedený v tabuľke na tejto stránke. Konečné  sumy správnych poplatkov:
  • plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 85,50€  (43€ vydanie lodného osvedčenia, 9,50€ vykonanie technickej prehliadky, 33€ vykonanie zmien v registri),
  • plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 148,50€ (66€ vydanie lodného osvedčenia, 49,50€ vykonanie technickej prehliadky, 33€ vykonanie zmien v registri).
 4. Predložte doklad preukazujúci vlastnícke práva k motoru (napr. kúpno – predajnú zmluvu, darovaciu zmluvu,  faktúru vrátane dokladu preukazujúceho uhradenie kúpnej ceny).
 5. Predložte vyhlásenie o zhode pre motor vyrobený po roku 2007.
 6. Predložte pôvodné lodné osvedčenie plavidla.
 7. V prípade, že pohonná jednotka bola zakúpená mimo EÚ, je potrebné predložiť aj potvrdenú jednotnú colnú deklaráciu (JCD) a doklad o zaplatení colného dlhu.
 8. Dohodnite si miesto a čas technickej prehliadky plavidla.

Vykonanie iných zmien v lodnom osvedčení
(zmena adresy majiteľa plavidla, zmena prevádzkovateľa plavidla, …)

 1. Vyplňte  žiadosť o vykonanie zmien v LO a podajte ju v podateľni DÚ.
 2. V prípade, že žiadateľom je právnická osoba, je potrebné, aby súčasťou podania bol aj aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra.
 3. Zaplaťte správny poplatok v súlade so zákonom NR SR č.232/1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote podľa rozmeru plavidla a typu pohonu. Informácie o možnostiach platby správneho poplatku nájdete na tejto stránke.  V prípade platby prevodom na účet Dopravného úradu používajte, prosím, variabilný symbol, ktorý je uvedený v tabuľke na tejto stránke. Konečné  sumy správnych poplatkov:
  • plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu do 7m 49,50€  (s TP +6,50€ ), (16,50€ vydanie lodného osvedčenia, 33vykonanie zmien v registri),
  • plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 66€ (s TP +33€ ), (33€ vydanie lodného osvedčenia, 33 vykonanie zmien v registri)
  • plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 76€ (s TP +9,50€ ), (43€ vydanie lodného osvedčenia, 33 vykonanie zmien v registri),
  • plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 99€ (s TP +49,50€ ), (66€ vydanie lodného osvedčenia, 33 vykonanie zmien v registri).
 4. V  prípade neplatnosti lodného osvedčenia je potrebné vykonať predĺženie platnosti lodného osvedčenia a správny poplatok bude zvýšený o sumu za vykonanie technickej prehliadky (+TP).

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia