DOPRAVNÝ ÚRAD

Zmeny v lodnom osvedčení

Zmena majiteľa plavidla

 1. Vyplňte  žiadosť o vykonanie inej zmeny v LO a podajte ju v podateľni DÚ.
 2. V prípade, že žiadateľom je právnická osoba, je potrebné, aby súčasťou podania bol aj aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra.
 3. Zaplaťte správny poplatok v súlade so zákonom NR SR č.232/1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote podľa rozmeru plavidla a typu pohonu. Informácie o možnostiach platby správneho poplatku nájdete na tejto stránke. Konečné  sumy správnych poplatkov:
  • plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu do 7m  46 €  (s TP +8 € ), (16 € vydanie lodného osvedčenia, 30 € vykonanie zmien v registri
  • plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 64 € (s TP +34 € ), (34 € vydanie lodného osvedčenia, 30 € vykonanie zmien v registri)
  • plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 74 € (s TP +10 € ), (44 € vydanie lodného osvedčenia, 30 € vykonanie zmien v registri),
  • plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 96 € (s TP +50 € ), (66€ vydanie lodného osvedčenia, 30 € vykonanie zmien v registri).
 4. Predložte doklad preukazujúci vlastnícke práva k plavidlu (napr. kúpno – predajnú zmluvu, darovaciu zmluvu, faktúru vrátane dokladu preukazujúceho uhradenie kúpnej ceny).
 5. Predložte lodné osvedčenie plavidla vydané pôvodnému majiteľovi.
 6. V prípade neplatnosti lodného osvedčenia je potrebné vykonať predĺženie platnosti lodného osvedčenia a správny poplatok bude zvýšený o sumu za vykonanie technickej prehliadky (+TP).

Výmena pohonnej jednotky plavidla

 1. Vyplňte  žiadosť o vykonanie zmien v LO a podajte ju v podateľni DÚ.
 2. V prípade, že žiadateľom je právnická osoba, je potrebné, aby súčasťou podania bol aj aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra.
 3. Zaplaťte správny poplatok v súlade so zákonom NR SR č.232/1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote podľa rozmeru plavidla. Informácie o možnostiach platby správneho poplatku nájdete na tejto stránke.  V prípade platby prevodom na účet Dopravného úradu používajte, prosím, variabilný symbol, ktorý je uvedený v tabuľke na tejto stránke. Konečné  sumy správnych poplatkov:
  • plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 84 €  (44 € vydanie lodného osvedčenia, 10 € vykonanie technickej prehliadky, 30 € vykonanie zmien v registri),
  • plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 146 € (66€ vydanie lodného osvedčenia, 50 € vykonanie technickej prehliadky, 30 € vykonanie zmien v registri).
 4. Predložte doklad preukazujúci vlastnícke práva k motoru (napr. kúpno – predajnú zmluvu, darovaciu zmluvu,  faktúru vrátane dokladu preukazujúceho uhradenie kúpnej ceny).
 5. Predložte vyhlásenie o zhode pre motor vyrobený po roku 2007.
 6. Predložte pôvodné lodné osvedčenie plavidla.
 7. V prípade, že pohonná jednotka bola zakúpená mimo EÚ, je potrebné predložiť aj potvrdenú jednotnú colnú deklaráciu (JCD) a doklad o zaplatení colného dlhu.
 8. Dohodnite si miesto a čas technickej prehliadky plavidla.

Vykonanie iných zmien v lodnom osvedčení
(zmena adresy majiteľa plavidla, zmena prevádzkovateľa plavidla, …)

 1. Vyplňte  žiadosť o vykonanie zmien v LO a podajte ju v podateľni DÚ.
 2. V prípade, že žiadateľom je právnická osoba, je potrebné, aby súčasťou podania bol aj aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra.
 3. Zaplaťte správny poplatok v súlade so zákonom NR SR č.232/1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote podľa rozmeru plavidla a typu pohonu. Informácie o možnostiach platby správneho poplatku nájdete na tejto stránke.  V prípade platby prevodom na účet Dopravného úradu používajte, prosím, variabilný symbol, ktorý je uvedený v tabuľke na tejto stránke. Konečné  sumy správnych poplatkov:
  • plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu do 7m 46 €  (s TP + 8 € ), (16 € vydanie lodného osvedčenia, 30 €vykonanie zmien v registri),
  • plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 64 € (s TP +34 € ), (34 € vydanie lodného osvedčenia, 30 € vykonanie zmien v registri)
  • plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 74 € (s TP +10 € ), (44 € vydanie lodného osvedčenia, 30 € vykonanie zmien v registri),
  • plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 96 € (s TP +50 € ), (66 € vydanie lodného osvedčenia, 30 € vykonanie zmien v registri).
 4. V  prípade neplatnosti lodného osvedčenia je potrebné vykonať predĺženie platnosti lodného osvedčenia a správny poplatok bude zvýšený o sumu za vykonanie technickej prehliadky (+TP).

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia