DOPRAVNÝ ÚRAD

Preukazovanie zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla

Člen posádky plavidla v súlade s § 29 ods. 4), § 31a a § 31b zákona NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) preukazuje svoju zdravotnú spôsobilosť pri nasledovných príležitostiach:

I. Pred vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti – k žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla žiadateľ prikladá podľa § 2 ods. 2 písm. a) Vyhlášky MDPT SR č. 12/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov lekársky posudok nie starší ako tri mesiace na tlačivách Lekársky posudok a čestné vyhlásenie posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti na výkon práce súvisiacej s prevádzkou plavidla vydaných v zmysle Výnosu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 4052/2010/SCLVD/z. 08639-M o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla v znení Výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 19029/2010/SCLVD/z. 50646-M, vydaného na základe ustanovenia § 31a ods. 7) Zákona (ďalej len „Lekársky posudok“).

II. K žiadosti o vydanie služobnej lodníckej knižky – podľa § 31b ods. 4. Zákona sa prikladá aj lekársky posudok nie starší ako 3 mesiace.

III. Držitelia preukazu odbornej spôsobilosti po dovŕšení veku 50 rokov – v zmysle § 29 ods. 4 Zákona musí držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla najneskôr do troch mesiacov odo dňa dovŕšenia veku 50 rokov a potom každých päť rokov preukázať zdravotnú spôsobilosť lekárskym posudkom nie starším ako tri mesiace. Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla musí najneskôr do troch mesiacov odo dňa dovŕšenia veku 65 rokov a potom každoročne preukázať zdravotnú spôsobilosť lekárskym posudkom nie starším ako tri mesiace.
Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti vykonávajúci činnosť člena posádky plavidla je povinný preukázať svoju zdravotnú spôsobilosť predložením lekárskeho posudku (na tlačivách Lekársky posudok a čestné vyhlásenie posudzovanej osoby) na Dopravnom úrade, Divízia vnútrozemskej plavby, Prístavná 10, 821 01 Bratislava 2 alebo zaslaním overenej fotokópie lekárskeho posudku poštou.

IV. Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti pre potreby vedenia plavidla v Rýnskej plavebnej oblasti – v zmysle § 29 ods. 4 Zákona Dopravný úrad na základe lekárskeho posudku potvrdí zdravotnú spôsobilosť lodnému kapitánovi I. a II. triedy podľa vzoru B3 Nariadenia o posádkach lodí na Rýne. V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vydanie potvrdenia zdravotnej spôsobilosti spoplatnené správnym poplatkom vo výške 5€.

Na základe predloženého lekárskeho posudku potvrdí Dopravný úrad, Divízia vnútrozemskej plavby, Odbor plavebnej bezpečnosti vodných ciest a prístavov zdravotnú spôsobilosť do služobnej lodníckej knižky jej držiteľa.

Člen posádky plavidla je povinný pri kontrole plavebných inšpektorov Dopravného úradu pri výkone štátneho odborného dozoru popri predloženiu preukazu odbornej spôsobilosti preukázať aj svoju zdravotnú spôsobilosť predložením príslušných záznamov v služobnej lodníckej knižke, prípadne predložením lekárskeho posudku.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia