DOPRAVNÝ ÚRAD

Skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

Dopravný úrad informuje verejnosť, že v zmysle zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) musí žiadateľ o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla pred štátnou skúškou na Dopravnom úrade absolvovať kvalifikačný kurz, ktorý bude pozostávať z teoretickej a praktickej výučby. Kvalifikačné kurzy vykonávajú fyzické a právnické osoby na základe poverenia Dopravného úradu.

Zároveň Dopravný úrad týmto vyzýva právnické a fyzické osoby, ktoré chcú byť poverené vykonávaním kvalifikačného kurzu, aby požiadali Dopravný úrad o vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu a k žiadosti priložili náležitosti v zmysle § 31 ods. (4) a (5) zákona (viď príloha č. 1).

Upozorňujeme žiadateľov, že k povereniu na výkon kvalifikačného kurzu sa vyžaduje požadovaná technická základňa podľa § 31 ods. (9) až (11) zákona (viď príloha č. 2).

Príloha č. 1
Výňatok zo zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 31

(4) Dopravný úrad poverí vykonávaním kvalifikačného kurzu fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak
a) požiada o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu,
b) má požadovanú technickú základňu podľa odsekov 9 až 11,
c) má požadovaných školiteľov podľa odseku 13.

(5) K žiadosti o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu sa prikladá
a) kópia platného občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu,
b) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace,
c) učebná osnova kvalifikačného kurzu, ktorá musí byť v súlade s obsahom a rozsahom štátnej skúšky,
d) zoznam školiteľov s uvedením ich odbornej kvalifikácie a kategórie malého plavidla, na ktoré má školiteľ odbornú spôsobilosť vodcu,
e) návrh odbornej literatúry na prípravu žiadateľov,
f) doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme priestoru, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz,
g) zoznam výcvikových plavidiel, kópie ich lodných osvedčení, doklady o poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou výcvikových plavidiel a doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme výcvikových plavidiel; výcvikovým plavidlom je malé plavidlo, ktoré musí byť počas praktickej výučby kvalifikačného kurzu a štátnej skúšky označené čitateľným a nezmazateľným odnímateľným nápisom „VÝCVIKOVÉ PLAVIDLO“ s výškou najmenej 10 cm, umiestneným na dobre viditeľnom mieste na malom plavidle.

 

Príloha č. 2
Výňatok zo zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 31

(9) Technickú základňu tvorí priestor, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz a technické a technologické zariadenie určené na uskutočňovanie kvalifikačného kurzu.

(10) Priestor, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz, tvorí učebňa a jej príslušenstvo.

(11) Technickým a technologickým zariadením určeným na uskutočňovanie kvalifikačného kurzu sú výcvikové plavidlo a učebné pomôcky.

(12) V jednom termíne sa na kvalifikačnom kurze môže zúčastniť najviac 15 osôb. Kvalifikačný kurz sa vykonáva v rozsahu najmenej 36 vyučovacích hodín.

(13) Školiteľom môže byť fyzická osoba, ktorá má ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a odbornú spôsobilosť vodcu malého plavidla najmenej kategórie A a kategórie potrebnej na vykonávanie kvalifikačného kurzu.

(14) Osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu je povinná
a) vykonávať kvalifikačné kurzy v súlade s vydaným poverením na vykonávanie kvalifikačného kurzu,
b) vykonávať kvalifikačné kurzy na schválenom výcvikovom plavidle,
c) vykonávať kvalifikačné kurzy v súlade so schválenými učebnými osnovami kvalifikačného kurzu,
d) vykonávať kvalifikačné kurzy so schválenými školiteľmi,
e) zabezpečiť odbornú literatúru na prípravu uchádzačov,
f) oznámiť deň, miesto a časový harmonogram konania kvalifikačného kurzu Dopravnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred dňom jeho konania; zmenu týchto údajov a zrušenie termínu oznámi Dopravnému úradu bezodkladne,
g) poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou výcvikového plavidla,
h) vydať po ukončení kvalifikačného kurzu účastníkovi kvalifikačného kurzu potvrdenie o absolvovaní kvalifikačného kurzu,
i) viesť dokumentáciu kvalifikačného kurzu, ktorá obsahuje najmä identifikačné údaje o účastníkoch a školiteľoch kvalifikačného kurzu, rozvrh hodín kvalifikačného kurzu a evidenciu absolvovaných hodín účastníkov kvalifikačného kurzu,
j) oznámiť Dopravnému úradu akékoľvek zmeny údajov uvedených v žiadosti o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu, a to najneskôr do 15 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali,
k) zabezpečiť schválené výcvikové plavidlo s pohonnými látkami kategórie16a) podľa odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, z ktorej bude absolvent vykonávať štátnu skúšku pre absolventov kvalifikačného kurzu v deň, čase a mieste konania praktickej štátnej skúšky a účasť školiteľa kvalifikačného kurzu,
l) prihlásiť absolventa kvalifikačného kurzu na štátnu skúšku.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia