DOPRAVNÝ ÚRAD

Náležitosti potrebné pre vykonanie štátnej skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

Podmienky pre vykonanie štátnej skúšky pre jednotlivé kategórie odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla sú uvedené na tejto stránke.

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti („Žiadosť o vykonanie alebo rozšírenie skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla“) podáva uchádzač v predpísanom termíne na riadne vyplnenom tlačive Dopravného úradu (ďalej len „DÚ“).

Žiadosť je možné zaslať na poštovú adresu: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, alebo podať osobne v podateľni Dopravného úradu na Prístavnej 10 v Bratislave.

Prílohy k žiadosti:

  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • overená fotokópia dokladu o najvyššom stupni ukončeného vzdelania,
  • lekársky posudok nie starší ako 3 mesiace a čestné prehlásenie vydané podľa výnosu MDPT SR č. 4052/2010/SCLVD/z. 08639-M o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 31a zákona NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov,
  • fotokópia preukazu odbornej spôsobilosti  (pri rozšírení odbornej spôsobilosti), ak bol vydaný v zahraničí
  • potvrdenie o plavebnej praxi (lodnícka knižka alebo potvrdenie od zamestnávateľa),
  • doklad o uhradení správneho poplatku.

V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je:

  • vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla alebo vedúceho plavby na plavebných komorách SR spoplatnené správnym poplatkom vo výške 165,50 €,
  • vykonanie opravnej skúšky spoplatnené správnym poplatkom vo výške 82,50 €,
  • vydanie preukazu odbornej spôsobilosti spoplatnené správnym poplatkom vo výške 9,50 €.

Informácie o platení správnych poplatkov sú uvedené na tejto stránke. Správne poplatky sú splatné pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pri podaní žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona NR SR. č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Podľa § 18 ods. (1) Vyhlášky 12/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla je žiadateľ povinný podať žiadosť o vykonanie skúšky najneskôr štyri týždne pred vyhláseným termínom skúšky určeným Dopravným úradom.

Vybavuje:
Ing. Veronika Šindlerová
Odbor plavebnej bezpečnosti vodných ciest a prístavov
Lodné posádky

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia