DOPRAVNÝ ÚRAD

Osoby poverené vykonávaním kvalifikačného kurzu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

Dopravný úrad informuje verejnosť, že v zmysle zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) musí žiadateľ o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla pred skúškou na Dopravnom úrade absolvovať kvalifikačný kurz, ktorý pozostáva z teoretickej a praktickej výučby.

Kvalifikačné kurzy vykonávajú fyzické alebo právnické osoby na základe poverenia Dopravného úradu:

Meno / Názov Miesto podnikania / Sídlo
AAAYacht, s.r.o. Krajinova 1005/86, 674 01 Třebíč, Česká republika
Antiqua Villa,s.r.o. SNP 111/150, 06101 Spišská Stará Ves
BROSS for PARTNERS, a.s. Kollárovo nám. 15, 811 06 Bratislava
CONVOY PLUS, s.r.o. Máchova 17, 821 06 Bratislava
Cyril Gálik Ústie nad Priehradou 90, 028 01 Trstená
HM – Komárno, s.r.o. Baštová 1, 945 01 Komárno
Hot chilli lode, s.r.o. Komárovská 47, 821 06 Bratislava
Hot Chilli, Jaromír Minařik Komárovská 47, 821 06 Bratislava
Imidjex, s.r.o. Lieskovská cesta 10/A, 821 06 Bratislava
Ing. Ján Šárfy Na Sihoti 1167/8, 026 01 Dolný Kubín – Veľký Bysterec
Ján Hrkeľ Bernolákova 389/4, 029 01 Námestovo
Klub vodných športov, Ján Falis Lúčky 67, 072 34 Zalužice (okres Michalovce)
Komárňanská plavebná spoločnosť s.r.o. Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárno
LODICAK s.r.o. Votrubova 1443/18,  821 09 Bratislava
MA REAL GROUP, s.r.o. Šamorínska 37, 903 01 Senec
Marek Kasala Vodná 21/53, 945 01 Komárno
Mária Minaŕíková – Boats4u Komárovská 47, 821 06 Bratislava
MED POINT, s.r.o. Hollého 14, 903 01 Senec
NautiTech Edu, s.r.o. Dolný Val 3, 010 00  Žilina
Peter Halahija Liptovská Sielnica 74, 032 23 Liptovská Sielnica
Prešovská univerzita v Prešove 17. novembra 15, 080 01 Prešov
Proyacht s.r.o. Drietoma 453, 913 03 Drietoma
Prvá pltnícka a raftingová spol. s.r.o. SNP 86/69, 013 24 Strečno
Prvé pltnícke zdrženie na Hrone J.Kozáčeka 2067/59
Silvia Litva Polák-LODICAK.sk Votrubova 1444/20, 821 09 Bratislava
Slovenská lodná doprava o.z. Komárovská 47, 821 06 Bratislava
Stredná škola požiarnej ochrany Poštová schránka B/25, 011 15 Žilina 1
Tatra Marine, s.r.o. Radlinského 6, 811 07 Bratislava
Telovýchovná jednota Motor – Yacht Námestovo Hotel Šport Námestovo, P.O.BOX 23, 029 01 Oravská priehrada
Tomáš Čermák – Certo sport A. Mráza 8, 821 03 Bratislava
Tomáš Halahija Liptovská Sielnica 13, 032 23 Liptovská Sielnica
Vážska plavba Trenčín Pádivého 5, 911 01 Trenčín
WSRC-Water sports and rescue center Drietoma 453, 913 03 Drietoma
Yacht Sport- PaedDr. Ján Kaňuk, Ján Kaňuk – Sailingparadise Lipová 50, 036 08 Martin 8
YACHTER.sk, s.r.o. Na Revíne 17, 831 01 Bratislava
Yachtravel 1, s.r.o. Bytčická 16, 010 00  Žilina

 

Zároveň Dopravný úrad týmto vyzýva právnické a fyzické osoby, ktoré chcú byť poverené vykonávaním kvalifikačného kurzu, aby požiadali Dopravný úrad o vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu a k žiadosti priložili náležitosti v zmysle § 31 ods. (5) zákona.

Podľa § 31

(4) Dopravný úrad poverí vykonávaním kvalifikačného kurzu fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak

a) požiada o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu,

b) má požadovanú technickú základňu podľa odsekov 9 a 10,

c) má požadovaných školiteľov podľa odseku 12.

 

(5) K žiadosti o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu sa prikladá

a) kópia platného občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu,

b)osvedčený preklad výpisu z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,

c) učebná osnova kvalifikačného kurzu, ktorá musí byť v súlade s obsahom a rozsahom skúšky,

d) zoznam školiteľov s uvedením ich odbornej kvalifikácie a kategórie malého plavidla, na ktoré má školiteľ odbornú spôsobilosť vodcu,

e) návrh odbornej literatúry na prípravu žiadateľov,

f) údaje podľa osobitného predpisu potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k priestoru, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz, a ak žiadateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom priestoru, aj zmluva o nájme priestoru, ak ide o vykonávanie kvalifikačného kurzu prezenčnou formou,

g) zoznam výcvikových plavidiel, kópie ich lodných osvedčení, doklady o poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou výcvikových plavidiel a doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme výcvikových plavidiel; výcvikovým plavidlom je malé plavidlo, ktoré musí byť počas praktickej výučby kvalifikačného kurzu a skúšky označené čitateľným a nezmazateľným odnímateľným nápisom „VÝCVIKOVÉ PLAVIDLO“ s výškou najmenej 10 cm, umiestneným na dobre viditeľnom mieste na malom plavidle.

 

Upozorňujeme žiadateľov, že k povereniu na výkon kvalifikačného kurzu sa vyžaduje požadovaná technická základňa podľa § 31 ods. (9) a (10) zákona.

(9) Technickú základňu tvorí technické a technologické  zariadenie určené na uskutočňovanie kvalifikačného kurzu.

(10) Technickým a technologickým zariadením určeným na uskutočňovanie kvalifikačného kurzu sú výcvikové plavidlo a učebné pomôcky alebo komunikačná platforma.

(12) Školiteľom môže byť fyzická osoba, ktorá má ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, je minimálne 12 mesiacov držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla najmenej kategórie A a minimálne 12 mesiacov držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie potrebnej na vykonávanie kvalifikačného kurzu.

(13) Osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu je povinná

a) vykonávať kvalifikačné kurzy v súlade s vydaným poverením na vykonávanie kvalifikačného kurzu,

b) vykonávať kvalifikačné kurzy na schválenom výcvikovom plavidle,

c) vykonávať kvalifikačné kurzy v súlade so schválenými učebnými osnovami kvalifikačného kurzu,

d) vykonávať kvalifikačné kurzy so schválenými školiteľmi,

e) zabezpečiť odbornú literatúru na prípravu uchádzačov,

f) oznámiť deň, miesto a časový harmonogram alebo komunikačnú platformu konania kvalifikačného kurzu Dopravnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred dňom jeho konania; zmenu týchto údajov a zrušenie termínu oznámi Dopravnému úradu bezodkladne,

g) poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou výcvikového plavidla,

h) vydať po ukončení kvalifikačného kurzu účastníkovi kvalifikačného kurzu potvrdenie o absolvovaní kvalifikačného kurzu,

i) viesť dokumentáciu kvalifikačného kurzu, ktorá obsahuje najmä identifikačné údaje o účastníkoch a školiteľoch kvalifikačného kurzu, rozvrh hodín kvalifikačného kurzu a evidenciu absolvovaných hodín účastníkov kvalifikačného kurzu,

j) oznámiť Dopravnému úradu akékoľvek zmeny údajov uvedených v žiadosti o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu, a to najneskôr do 15 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali,

k) zabezpečiť schválené výcvikové plavidlo s pohonnými látkami kategórie podľa odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, z ktorej bude absolvent vykonávať skúšku pre absolventov kvalifikačného kurzu v deň, čase a mieste konania praktickej skúšky a účasť školiteľa kvalifikačného kurzu,

l) prihlásiť absolventa kvalifikačného kurzu na skúšku.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia